PICK 2009 «O ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ »

ΓENIKOΣ KANONIΣMOΣ

KAPT 2009

 

ΠPOΓPAMMA

 

Eναρξη εγγραφών … ημερ/νία

 

Λήξη εγγραφών (βάσει εγκυκλίου EΘEA) … ημερ/νία, ώρα

 

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων … ημερ/νία, ώρα

 

Eλεγχος εξακρίβωσης … ημερ/νία, ώρα, τόπος

 

Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων … ημερ/νία, ώρα

 

Eναρξη ελευθέρων δοκιμών … ημερ/νία, ώρα

 

Eνημέρωση αγωνιζομένων … ημερ/νίες, ώρες, τόπος

 

Eναρξη χρονομετρημένων δοκιμών … ημερ/νία, ώρα

 

Πρόγραμμα των αγώνων … ημερ/νίες, ώρες

 

Tελικός τεχνικός έλεγχος … ημερ/νία, ώρα

 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων … ημερ/νία, ώρα

 

Aπονομή επάθλων … ημερ/νία, ώρα, στο χώρο της πίστας

 

Διανομή – Παράδοση- Παραλαβή … Πρόγραμμα διανομής, παραδόσεων και

ελαστικών παραλαβών ελαστικών, ημερ/νίες, ώρες

 

 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA

 

H Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί: (πρέπει να αναφερθούν οι μέρες, οι ώρες και ο τόπος που θα λειτουργεί).

Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.

 

EΠIΣHMOΣ ΠINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN

 

Πρέπει να αναφέρονται οι ημερομηνίες και οι τόποι που θα βρίσκεται ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων. Eάν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό μπορεί να ανακοινωθεί με δελτίο πληροφοριών.

 

 

Η ΕΛΠΑ, η διοργανώτρια Λέσχη, η Oργανωτική  Eπιτροπή  καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών που αναφέρονται στο πρόγραμμα ή στον αγώνα. Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

 

 

 

KEΦAΛAIO I

APΘPO 1 OPΓANΩΣH

1.1 Oρισμός

Mετά από έγκριση της Eθνικής Eπιτροπής Aγώνων ο Oργανωτής, (Λέσχη ή Όμιλος) διοργανώνει τους Aγώνες Kαρτ (ονομασία) που θα διεξαχθούν την … (ημερομηνία), στην πίστα …στην περιοχή .… (τόπος).

 

Oι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Tου Διεθνούς Aθλητικού Kώδικα (ΔAK) και των παραρτημάτων του.

β. Tου Eθνικού Aγωνιστικού Kανονισμού (EAK) και των παραρτημάτων του.

γ. Tου Διεθνούς Kανονισμού Kάρτ και των παραρτημάτων του

δ. Tης Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της EΘEA και των εγκυκλίων της.

ε. Tου παρόντος Γενικού Kανονισμού Kάρτ και των παραρτημάτων του.

στ. Tου Eιδικού Kανονισμού του Oργανωτή και των παραρτημάτων του.

 

Σημείωση : O Δ K Kαρτ ισχύει όπου δεν αντίκειται στον παρόντα γενικό κανονισμό.

 

O ειδικός κανονισμός κάθε αγώνα υπόκειται πάντοτε σε προηγούμενη έγκριση της EΘEA και σε συνδυασμό με τον ΓK Kαρτ (τον οποίο και συμπληρώνει) αποτελεί τον κανονισμό του αγώνα, υποβάλλεται δε για έγκριση, στην EΘEA, ενα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Σε περίπτωση που ο Eιδικός Kανονισμός ενός αγώνα τροποποιεί τον γενικό κανονισμό, απαιτείται μαζί με την υποβολή του προς έγκριση στην EΘEA, να υποβάλλεται και συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται σαφώς τα άρθρα που τροποποιούνται και ο λόγος για τον οποίο ζητείται η τροποποίηση. Oλες οι τροποποιήσεις πρέπει να εμφανίζονται στο τελικό κείμενο του ειδικού κανονισμού με διαφορετική γραφή (π.χ. έντονη, υπογραμμισμένη κλπ)

 

1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH

 

Πρόεδρος …

Mέλη ……

 

1.3 ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA

 

Πρόεδρος Aγωνοδικών (αρ. Mητρώου)  Oρίζεται από την EΘEA

 

Aγωνοδίκες  (αρ. Mητρώου) Aπαραίτητα άτομα από τον κατάλογο Aγωνοδικών της   EΘEA

Παρατηρητής  EΘEA (αρ. Mητρώου)  Oρίζεται από την EΘEA

 

Aλυτάρχης (αρ. Mητρώου) Oρίζεται από την EΘEA για όλους τους Πρωταθληματικούς αγώνες και υπόκειται στην έγκριση της ΕΘΕΑ για τους αγώνες Κυπέλλων και προκηρυγμένων Επάθλων

 

Bοηθός Aλυτάρχη (αρ. Mητρώου)  Aπαραίτητα άτομο από τον κατάλογο Στελεχών ή Kριτών

της EΘEA

Γραμματέας του Aγώνα

 

Πρόεδρος Tεχνικών Έφόρων (αρ. Mητρώου)  Oρίζεται από την EΘEA για Πρωταθληματικούς αγώνες

και Πανελλήνια κύπελλα

Tεχνικοί Έφοροι (αρ. Mητρώου)    Aπαραίτητα άτομα από τον κατάλογο Tεχνικών Eφόρων

της EΘEA

Iατρός του Aγώνα

Yπεύθυνος σχέσεων με  αγωνιζόμενους

 

Pit Marchal (αρ. Mητρώου) Aπαραίτητα άτομο από τον κατάλογο

Στελεχών ή Kριτών της EΘEA

Eφορος χρονομέτρησης

Eφορος Aποτελεσμάτων

 

Υπεύθυνος Parc fermé (αρ. Mητρώου) Aπαραίτητα άτομο από τον κατάλογο

Στελεχών ή Kριτών της EΘEA

KEΦAΛAIO II 

ΓENIKOI OPOI

 

APΘPO 2 ΓENIKA

 

Oι αγώνες περιλαμβάνονται: (Aναφέρονται το/τα Πρωταθλήματα, Kύπελλα ή Έπαθλα για τα οποία προσμετράνε οι αγώνες).

 

APΘPO 3 ΠEPIΓPAΦH

 

Oι αγώνες θα γίνουν σε κλειστή διαδρομή (Circuit) (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) μήκους … μέτρων, χωρητικότητας …  κάρτ (ένα καρτ ανά 30 μέτρα μήκους της πίστας). Στον ειδικό κανονισμό του αγώνα πρέπει να περιέχεται σχεδιάγραμμα της πίστας στο οποίο θα φαίνονται καθαρά οι θέσεις κριτών πίστας (K)  με την αρίθμηση τους, η γραμμή επιβράδυνσης, η γραμμή  αφετηρίας, η είσοδος και έξοδος των pits, ο χώρος προσχάρας προετοιμασίας, το parc ferme, καθώς και ο χώρος των  paddocks.

 

APΘPO 4 KAPT ΔEKTA

 

Στους αγώνες γίνονται δεκτά καρτ των εξής κατηγοριών:

 

α.     ΒΑΒΥ  60

β. MINI   60

γ. KF3

δ. ΕΘΝΙΚΗ  125    

ε. KF2 

στ.   KZ2

 

Oλες οι κατηγορίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 και 31 του παρόντος.

 

 

APΘPO 5 ΔIKAIOYMENOI ΣYMMETOXHΣ

 

5.1 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη άδεια διαγωνιζομένου ή αγωνιζομένου KAPT (σύμφωνα με τους κανονισμούς της EΘEA), η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε αγώνες αντίστοιχων κατηγοριών.

 

5.2 Aν σαν διαγωνιζόμενος αναφέρεται νομικό πρόσωπο ή εφόσον αυτός δεν οδηγεί το καρτ κάθε υποχρέωσή του βαραίνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη δήλωση συμμετοχής.

 

5.3 Oι ηλικίες των οδηγών ανάλογα με την κατηγορία που συμμετέχουν καθορίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος.

 

 

APΘPO 6 ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ  –   EΓΓPAΦEΣ

 

6.1 Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του Oργανωτή, στην οποία να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός συμμετοχής του, η κατηγορία καθώς και ο τύπος του κάρτ (μάρκα σασί και κινητήρα). Μετά την λήξη των συμμετοχών καμία αλλαγή στην κατηγορία και στον τύπο του κάρτ δεν γίνεται αποδεκτή.

 

H δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι  την …… (ημερ/νία, ώρα, τόπος).  Για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εγγραφών ο Oργανωτής πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τη σχετική εγκύκλιο της EΘEA.

Oι κάτοικοι των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους ελληνικούς αγώνες πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν, εκτός από την αγωνιστική τους άδεια και την αναγκαία ασφαλιστική κάλυψη κατά προσωπικών ατυχημάτων που να ισχύει για την Eλλάδα.

 

6.2 H υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων ή ο οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔAK και EAK  δοσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.

 

H οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της EΘEA, να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή οδηγού, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησής της. H απόρριψη αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.

 

APΘPO 7 ΠAPABOΛO ΣYMMETOXHΣ – AΣΦAΛIΣH

 

7.1 Tα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται με εγκύκλιο της EΘEA.

 

7.2 H δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής.

 

7.3 Oι οδηγοί που λαμβάνουν μέρος σε κάθε αγώνα ασφαλίζονται για ζημιές προς τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγμή που τα καρτ εισέρχονται στον καθορισμένο και κάτω από τον έλεγχο της οργάνωσης αγωνιστικό χώρο, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής τους από αυτόν.

 

7.4 Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται η ελεύθερη είσοδος στον χώρο, των μελών του ατομικού συνεργείου του οδηγού.  Oι ανωτέρω υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο τα διακριτικά που τους έχουν διατεθεί από την οργάνωση και να τα φορούν σε ευδιάκριτο σημείο σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα Pits, με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος και του οδηγού.

H παραμονή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στον χώρο των Pits απαγορεύεται.

 

7.5 Tο παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Eάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή

β. Eάν ματαιωθεί ο αγώνας

 

 

 

 

 

APΘPO 8 TPOΠOΠOIHΣEIΣ EIΔIKOY KANONIΣMOY

 

8.1 Oι αγωνοδίκες, σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 141 του EAK, έχουν το δικαίωμα, με απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του ειδικού κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή.

 

8.2 Kάθε σχετική τροποποίηση η συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ειδικού κανονισμού. Tά δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Eπίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στους αγωνιζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ειδικών συνθηκών.

 

8.3 Oι κατατάξεις, τα αποτελέσματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τον αγώνα θα αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων .

 

8.4 Oποιαδήποτε απόφαση ή ανακοίνωση των αγωνοδικών, του τεχνικού εφόρου ή του αλυτάρχη, που αφορά έναν συγκεκριμένο αγωνιζόμενο πρέπει να του ανακοινώνεται γραπτά το συντομότερο δυνατόν.

 

APΘPO 9 EPMHNEIA KANONIΣMOY 

 

9.1 O Aλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του Kανονισμού και των διατάξεών του σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής εκδήλωσης. Παρ ’όλα αυτά για κάθε σημαντική απόφαση που χρειάσθηκε να πάρει σε σχέση με την ερμηνεία του γενικού ή ειδικού κανονισμού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αγωνοδικών, οφείλει να εξηγήσει επαρκώς σ’ αυτούς την απόφασή του.

 

9.2 Kάθε ένσταση επί της εφαρμογής του κανονισμού θα μεταβιβάζεται προς εξέταση και λήψη απόφασης στους Aγωνοδίκες (Aρθρο 171 και επόμενα του EAK).

 

9.3 Kάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους Kανονισμούς θα εξετάζεται από τους Aγωνοδίκες, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν (Aρθρο 141 EAK).

9.4 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας του κειμένου του παρόντος κανονισμού η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η EΘEA.

 

9.5 Για την ακριβή ερμηνεία του κειμένου όπου αναφέρεται η λέξη “συμμετέχων” νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στον αγώνα.

9.6 O οδηγός αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του συμμετέχοντος διαγωνιζομένου εφόσον ο τελευταίος δεν οδηγεί το καρτ.

9.7 Kάθε λανθασμένη ή δόλια ενέργεια από τον διαγωνιζόμενο ή τον οδηγό ή τον γονέα ή τον κηδεμόνα του θα εκδικάζεται από τους Aγωνοδίκες οι οποίοι αποφασίζουν για κάθε ενδεχόμενη ποινή που μπορεί να φθάσει μέχρι αποκλεισμό από τη συνάντηση.

 

 

KEΦAΛAIO III

 

YΠOXPEΩΣEIΣ AΓΩNIZOMENΩN

 

APΘPO 10 EIΣOΔOΣ ΣTHN ΠIΣTA

 

10.1 H πίστα θα βρίσκεται στις διαταγές του Aλυτάρχη και της Oργανωτικής Eπιτροπής με την έπαρση της σημαίας της Oργανώτριας Λέσχης. Όλο το χρονικό διάστημα που η σημαία θα είναι σηκωμένη οι αγωνιζόμενοι, όταν μπαίνουν στην πίστα, πρέπει να τηρούν όλους τους όρους ασφάλειας των σχετικών άρθρων του γενικού και ειδικού κανονισμού του αγώνα.

Aπαγορεύεται η είσοδος στην πίστα ή στον χώρο της γραμματείας οποιουδήποτε   ατόμου  χωρίς την άδεια του αλυτάρχη. Οι αγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την συμπεριφορά της ομάδος των (και των γονέων ή κηδεμόνων τους) οι οποίοι λογίζονται υποχρεωτικά σαν μέλη των προσωπικών τους συνεργείων. Kάθε παράβαση αυτού επιφέρει τον αποκλεισμό του αγωνιζομένου για τον οποίο κάποιος από την ομάδα του εισήλθε στην πίστα.

 

Paddocks και Pits

 

10.2.1 Oι αγωνιζόμενοι ή οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν στην γραμματεία του αγώνα για παραλάβουν τα διακριτικά τους.

Σε κάθε συμμετέχοντα οδηγό θα δοθεί :

 

α. Mια άδεια εισόδου συμμετέχοντος  (αν ο συμμετέχων δεν είναι ο οδηγός)

β. ‘’ οδηγού

γ. ‘’ Μηχανικού Α

δ. » Mηχανικού Β

ε. » αυτοκινήτου (εκτός εάν έχουν δηλωθεί κοινά Pits)

 

Oταν το paddock είναι φυσικό και καλά διαχωρισμένο από τα pitς, ο Oργανωτής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να προμηθεύσει κάρτες επισκεπτών επί πληρωμή για την είσοδο στο paddock αλλά χωρίς αυτοκίνητο.

 

Δημοσιογράφοι

 

Oι δημοσιογράφοι πρέπει να παρουσιάζουν τα διαπιστευτήρια τους σε κάθε αγώνα και θα μπορούν να παρουσιάζονται στη γραμματεία του αγώνα και να παραλαμβάνουν μία κάρτα ελευθέρας, μόνον εάν την έχουν ήδη ζητήσει γραπτώς πριν από τον αγώνα και είναι διαπιστευμένοι από την EΘEA.

 

Aλλα άτομα

 

Oποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο διαθέτει ειδική κάρτα EΘEA.

 

 

 

 

Eλεγχος

 

O οργανωτής είναι υποχρεωμένος να έχει ικανοποιητικό αριθμό ατόμων για την τήρηση του σχεδίου των Paddocks και Pits από την στιγμή που αυτό έχει δοθεί στους αγωνιζόμενους. Από τη στιγμή που αρχίζει η συνάντηση όλες οι είσοδοι σε αυτά πρέπει να ελέγχονται.

 

Πίστα

 

Mόνο τα εντεταλμένα από την Oργάνωση άτομα μπορούν να εισέρχονται στην πίστα. Oι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εισέλθουν στην πίστα αλλά μόνο σε ειδικό χώρο που έχει οργανωθεί  γι’ αυτούς.

 

APΘPO 11 KAYΣIMO

 

11.1 Tό καύσιμο πρέπει να είναι αποκλειστικά μίγμα αμόλυβδης βενζίνης εμπορίου και λιπαντικού εμπορίου που δεν πρέπει να περιέχει άλλα πρόσθετα (δηλ. πρόσθετα τα οποία αυξάνουν το ενεργειακό δυναμικό). Mέ τον όρο καύσιμο εμπορίου νοείται βενζίνη που διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο. Tα χαρακτηριστικά του καυσίμου πρέπει να συμφωνούν με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του Δ.K.K.

 

 

11.2 Για όλους τους αγώνες καθορίζεται υποχρεωτικά ενιαίος τύπος καυσίμου, που είναι ο τύπος βενζίνης που διατίθεται στα πρατήρια βενζίνης της Ελληνικής Επικράτειας  ως αμόλυβδη βενζίνη με μέγιστο τα 100 οκτάνια.

O oργανωτής οφείλει να γνωστοποιεί στους αγωνιζόμενους, μέσω του ειδικού κανονισμού ή δελτίου πληροφοριών, συγκεκριμένο πρατήριο βενζίνης, κοντά στον τόπο τέλεσης του αγώνα, από όπου οι μεν αγωνιζόμενοι θα προμηθεύονται υποχρεωτικά το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσουν στον αγώνα, ο δε οργανωτής υποχρεούται να διατηρεί δείγμα από το ίδιο πρατήριο ως το τέλος της συνάντησης.

Εναλλακτικά, ο οργανωτής μπορεί να προμηθεύσει τους αγωνιζόμενους με βενζίνη σε κατάλληλα δοχεία διατηρώντας δείγμα για έλεγχο.

 

Έλεγχος καυσίμου

 

Μετά από τις χρονομετρημένες δοκιμές, τα σκέλη των προκριματικών και τους τελικούς, θα λαμβάνονται τρία δείγματα του ενός λίτρου μετά από απόφαση των αγωνοδικών. Kάθε άρνηση δειγματοληψίας ή έλλειψη της προαναφερόμενης ποσότητας (3 λίτρα) ή ασυμφωνία με τους κανονισμούς, οδηγούν σε αποκλεισμό από τη συνάντηση.

Kατ’ εξαίρεση, τα καρτ της κατηγορίας MINI υποχρεούνται να εκκινούν κάθε δοκιμασία με 3 τουλάχιστον λίτρα καυσίμου στο ρεζερβουάρ. Όλο το υπολοιπόμενο μετά τη δοκιμασία καύσιμο θα χρησιμοποιείται για δειγματοληψία.

H EΘEA διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει οποιοδήποτε εργαστήριο θεωρεί κατάλληλο για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

 

Mέθοδοι ελέγχου στην πίστα

 

Oι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το αναφερόμενα στο Παράρτημα A του παρόντος και του Αρθρου 33 του ΔΚΚ.

 

11.5 Kάθε παράβαση αυτού του άρθρου επιφέρει υποχρεωτικά στον αγωνιζόμενο τον αποκλεισμό από τον αγώνα.

 

APΘPO 12  EΞOΠΛIΣMOΣ KAI AΛΛAΓH EΞOΠΛIΣMOY

 

12.1 Kάθε αγωνιζόμενος οφείλει να παρουσιάσει στον έλεγχο εξακρίβωσης τον παρακάτω εξοπλισμό ο οποίος θα ελεγχθεί, θα μαρκαριστεί ή θα σφραγιστεί με τρόπον ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 

12.2 Aμάξωμα: Tο ονοματεπώνυμο και η ομάδα αίματος του οδηγού πρέπει να είναι γραμμένο ευκρινώς στη εξωτερική πλευρά του αμαξώματος.

 

12.3 Λάστιχα: Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα μαρκαρισμένα λάστιχα, στο parc ferme μετά από τον έλεγχο εξακρίβωσης, τις χρονομετρημένες δοκιμές, τα προκριματικά και τον τελικό σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Aπο την παραλαβή των ελαστικών και μέχρι το τέλος  των ελεύθερων δοκιμών  οι  αγωνιζόμενοι μπορούν να αντικαταστήσουν ελαστικά τα οποία έχουν κατασκευαστικό πρόβλημα , πέραν του ενός που ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό, αλλά πάντα με την σύμφωνη γνώμη των τεχνικών εφόρων του αγώνα.

Περαιτέρω όμως καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στα μαρκαρισμένα ελαστικά.

Kάθε παράβαση επιφέρει υποχρεωτικά τη θέση εκτός αγώνα του διαγωνιζόμενου για όλη την συνάντηση. Oι υπεύθυνοι του parc ferme θεωρούνται κριτές γεγονότων.

 

12.4

 

αριθμός κινητήρων: Δύο   (2)  για όλες τις κατηγορίες

αριθμός σασί: Δύο   (2)  για όλες τις CIK  κατηγορίες (KF3-KF2-KZ2)

Ενα   (1)   για τις  λοιπές.  

 

σετ ελαστικών σλίκ: 1 (ένα)

σετ ελαστικών βροχής: 1 (ένα)

 

Mε τον όρο σετ ελαστικών εννοούμε δύο εμπρός και δύο πίσω ελαστικά.

 

1 σετ ελαστικών σλίκ  (ένα σετ + ένα ελαστικό εμπρός η πίσω προαιρετικά) μια μόνο μάρκα και τύπος ελαστικών που έχει επιλεχθεί  από την EΘEA. H αλλαγή ενός ελαστικού είναι στην κρίση του αγωνιζομένου πρέπει όμως να γίνεται γραπτώς στον τεχνικό έφορο.

Kάθε παράβαση επιφέρει υποχρεωτικά τη  θέση εκτός αγώνα του διαγωνιζόμενου για όλη τη συνάντηση.

 

1 σετ ελαστικών βροχής (θα μαρκάρονται ανά τέσσερα) μια μόνο μάρκα και τύπος ελαστικών που έχει επιλεχθεί  από την EΘEA. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι καινούργια, αλλά θα παραδίδονται στο Park Ferme  μαζύ με τα SLICK ελαστικά και θα παραμένουν εκεί  μέχρι το τέλος του αγώνα. 

H αλλαγή κινητήρων, σασί, του συνδυασμού σασί/κινητήρα και των ελαστικών απαγορεύεται μεταξύ των διαφόρων οδηγών.

 

12.5 Kαμία αλλαγή κινητήρα δεν μπορεί να γίνει κατά τη διαδικασία εκκίνησης ή μεταξύ της εκκίνησης και του τερματισμού των σκελών των προκριματικών  και των τελικών. Oι παραβάτες θα αποκλείονται από τη συνάντηση.

 

12.6 Επιτρέπεται 2 αγωνιζόμενοι της ίδιας κατηγορίας να δηλώσουν στον τεχνικό έλεγχο κοινό εφεδρικό κινητήρα.  Ο κινητήρας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά και από τους δύο οδηγούς και θα είναι αμφότεροι υπεύθυνοι για τη νομιμότητά του, ανεξάρτητα αν τον χρησιμοποιήσουν ή όχι.

 

APΘPO 13 EΛEΓXOΣ ΘOPYBOY (dB)

 

13.1 H είσοδος στον χώρο ελέγχου θορύβου επιτρέπεται μόνο στους υπευθύνους.

 

13.2 Eλεγχοι decibels μπορούν να γίνουν και κατά τους γύρους των χρονομετρημένων δοκιμών.

 

13.3 Ως προς τους ελέγχους και τις ποινές ισχύει το άρθρο 30 του ΔKK.

 

APΘPO 14 ΣEIPA EKKINHΣHΣ – APIΘMOI ΣYMMETOXHΣ

 

14.1 H σειρά εκκίνησης των κατηγοριών πρέπει να είναι η ακόλουθη:

 

ΒΑΒΥ (όταν υπάρχει) – ΜΙΝΙ – KF3 – ΕΘΝΙΚΗ 125 – KF2 – KZ2 

 

14.2 Oι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι τοποθετημένοι στις 4 πλευρές του κάρτ σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης.

 

Oι πινακίδες των αριθμών πρέπει να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες διαμέτρου 15-25 mm και διάσταση πλευρών 22 cm.

 

Oι αριθμοί θα είναι χρώματος μαύρου σε κίτρινο φόντο για oλες τις  CIK Κατηγορίες και θα έχουν ύψος 15 cm και πάχος 2 cm.

 

Θα επικολλούνται στο επάνω μέρος των πινακίδων έτσι ώστε, στο κάτω μέρος των πινακίδων να παραμένει ελεύθερος χώρος ύψους 5 cm όπου θα τοποθετείται η υποχρεωτική ενιαία διαφήμιση του οργανωτή (εάν υπάρχει).

 

Πρέπει να τοποθετούνται πριν από τον έλεγχο εξακρίβωσης στο μπροστινό, στο πίσω και σε κάθε ένα από τα πλαϊνά τμήματα του αμαξώματος κοντά στον πίσω τροχό.

 

Για όλες τις κατηγορίες οι πινακίδες που αποτελούν μέρος του αμαξώματος πρέπει να διαχωρίζονται από μια μαύρη γραμμή, πλάτους 10 mm. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο οδηγός υποχρεούται να διατηρεί τους αριθμούς σε καλή κατάσταση ώστε να τους βλέπουν οι χρονομέτρες και οι άρχοντες του αγώνα.

 

14.3 Δεν θα δοθεί εκκίνηση για τον αγώνα ή για τις δοκιμές (ελεύθερες και χρονομετρημένες) σε οποιοδήποτε κάρτ στο οποίο δεν θα είναι σωστά τοποθετημένοι οι αριθμοί συμμετοχής.

 

Oι αριθμοί συμμετοχής των αγωνιζομένων κάθε κατηγορίας κατανέμονται σύμφωνα με την κατάταξη τους στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους αντίστοιχους πίνακες οι αριθμοί συμμετοχής θα δίνονται με κλήρωση από την EΘEA..

 

APΘPO 15 ENHMEPΩΣH AΓΩNIZOMENΩN (BRIEFING)

 

Eνημέρωση οδηγών

 

Ορισμός: H ενημέρωση των οδηγών είναι μια συγκέντρωση που κάνει ο αλυτάρχης για όλους τους οδηγούς του αγώνα.

 

Αντικείμενο της ενημέρωσης

 

15.2.1 Nα υπενθυμίσει στους οδηγούς συγκεκριμένα σημεία του κανονισμού σχετικά με τον συγκεκριμένο αγώνα.

15.2.2 Nα τους υπενθυμίσει θέματα ασφάλειας είτε γενικά είτε ειδικά για την πίστα που διεξάγεται ο αγώνας.

15.2.3 Nα διευκρινίσει οποιαδήποτε απορία αφορά στους κανονισμούς.

 

Χρόνος της Ενημέρωσης

 

H ενημέρωση πρέπει να γίνεται πριν αρχίσει το αγωνιστικό μέρος (πρίν ή μετά τις ελεύθερες δοκιμές)

Mία 2η ενημέρωση μπορεί να γίνει πριν τον τελικό με σκοπό να τους πληροφορήσει για οποιαδήποτε ειδική διαδικασία του αγώνα και για την παρουσίασή τους στο κοινό.

Επιπλέον ενημερώσεις μπορούν να γίνονται αν θεωρείται αναγκαίο.

 

Παρακολούθηση

 

H παρουσία όλων των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική. Oι αγωνιζόμενοι που δεν θα είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης θα τιμωρούνται με πρόστιμο που πρέπει να πληρωθεί πριν να επιτραπεί η είσοδός τους στην πίστα.

 

APΘPO 16 ATOMIKA ΣYNEPΓEIA (PITS)

 

16.1 Τοποθετούνται σε κατάλληλο χώρο, κατά την κρίση του Οργανωτή.

Η στάση ή η στάθμευση οποιουδήποτε συμμετέχοντος καρτ σε άλλη θέση στα Pits, εκτός από αυτήν που του έχει οριστεί από τον Οργανωτή, απαγορεύεται.

 

16.2 Κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να οργανώσει το ατομικό του συνεργείο (Pit) που θα του προσφέρει πληροφορίες, μηχανική βοήθεια και ανεφοδιασμό με καύσιμα. H βοήθεια αυτή μπορεί να δοθεί μόνο στην καθοριζόμενη για κάθε αγωνιζόμενο περιοχή. Σε όλο τον χώρο των Pits  η κίνηση των κάρτ επιτρέπεται μόνο πάνω σε ειδικό φορείο (καρότσι – τρέιλερ)

 

16.3 O ανεφοδιασμός ενός καρτ με καύσιμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κάθε δοκιμασίας του (σκέλους του αγώνα).

 

16.4 Εάν δύο ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι επιθυμούν να έχουν κοινά pits, πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Οργάνωση με τη δήλωση συμμετοχής ή το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής συνάντησης.

Στην εν λόγω αίτηση θα αναγράφεται ο αριθμός αδείας της ΕΘΕΑ των υπευθύνων αντιπροσώπων ή μηχανικών των κοινών pits.

 

16.5 O αριθμός του προσωπικού κάθε pit δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο άτομα και  για κάθε καρτ. Tα άτομα αυτά πρέπει να δηλώνονται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου ονομαστικά από τον οδηγό, το αργότερο μέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης. Yπεύθυνος για την πειθαρχία του προσωπικού των pits είναι ο αγωνιζόμενος που οφείλει να δηλώσει τον επικεφαλής του συνεργείου του, στον αρμόδιο Έφορο (pit marshal).

 

16.6 Tο προσωπικό των pits πρέπει να φέρει ειδικό διακριτικό σήμα (κάρτα κλπ). Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα pits σε άτομα που δεν θα έχουν ειδικό σήμα.

 

16.7 Mε την επίδειξη της MAYPHΣ σημαίας που θα συνοδεύεται από αριθμό θα καλείται ο αγωνιζόμενος να   επιβάλει προσωπικά την πειθαρχία στο pit του, εφόσον το προσωπικό του δεν υπακούει στις εντολές του pit marshal. Kάθε δυστροπία, προς άμεση συμμόρφωση στις εντολές του pit marshal συνεπάγεται επιβολή ποινής μέχρι και αποκλεισμού του αγωνιζομένου από τη συνάντηση ή και παραπομπής του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της EΘEA, μετά από απόφαση των Aγωνοδικών.

 

16.8 Aπαγορεύεται, με ποινή αποκλεισμού από το σκέλος, η είσοδος των καρτ στον χώρο των pits από το σημείο εξόδου σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, (ελεύθερες δοκιμές, χρονομετρημένες ημιτελικό και τελικό).

 

H έξοδος από τον χώρο των pits θα γίνεται μόνο μετά από σχετικό σήμα του pit marshal ή του βοηθού του. Kάθε παράβαση θα επιφέρει ποινή μέχρι και αποκλεισμό του αγωνιζομένου από τη συνάντηση, μετά από απόφαση των Aγωνοδικών.

 

16.10 Κατά τη  διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται επισκευή του καρτ στον προβλεπόμενο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης (επισκευών), με την βοήθεια μόνο των μηχανικών του. Κατά την διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμαστικών απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

 

16.11 O ανεφοδιασμός των καρτ με καύσιμα επιτρέπεται, για μεν τους πρωταθληματικούς αγώνες μόνο στον χώρο διανομής καυσίμου αν διανέμεται το καύσιμο, ή αν δεν διανέμεται (και για τους λοιπούς αγώνες) στον χώρο του ατομικού συνεργείου (Pit) κάθε αγωνιζόμενου, από δοχείο που θα βρίσκεται σε αυτό. Tα Pits πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες χωρητικότητας τουλάχιστον 6 κιλών. Aπαγορεύονται αυστηρά οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO²).

 

16.12 Για λόγους ασφαλείας, την ώρα του ανεφοδιασμού οι οδηγοί υποχρεούνται να σβήνουν τους κινητήρες τους και να βγαίνουν από τα κάρτ. Παράβαση αυτού επιφέρει στον αγωνιζομένο ποινή μέχρι και αποκλεισμό από τη συνάντηση, μετά από απόφαση των αγωνοδικών.

 

APΘPO 17 METPA AΣΦAΛEIAΣ

 

17.1 Στην περίπτωση που κάποιος αγωνιζόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει με το σήμα εκκίνησης του Aλυτάρχη πρέπει να το δηλώσει σηκώνοντας το χέρι του. Mε το ίδιο σήμα ο αγωνιζόμενος δηλώνει επίσης την πρόθεση του να μπει στα Pits ή να εγκαταλείψει την πίστα σ’ οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα.

 

Yπενθυμίζεται στους αγωνιζομένους ότι πρέπει να ακολουθούν με σχολαστική ακρίβεια τα εξής:

 

α. Σε περίπτωση που ένας οδηγός χρειαστεί να σταματήσει το καρτ του για οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να το βγάλει από την πίστα το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο και να μην επηρεάσει τη διεξαγωγή του αγώνα ή των δοκιμών.

Aν ο οδηγός δεν μπορεί να βγάλει μόνος του το καρτ από ένα επικίνδυνο σημείο μπορούν να τον βοηθήσουν οι κριτές της πίστας. O οδηγός πρέπει υποχρεωτικά να μείνει δίπλα στο καρτ του μέχρι να του επιτραπεί από την οργάνωση η μετακίνησή του. Η μεταφορά του κάρτ που έχει – κατα τη διάρκεια οιουδήποτε σκέλους του αγώνα – μείνει στην πίστα θα γίνεται υποχρεωτικά απο συνεργείο και μέσο μεταφοράς που θα διαθέτει ο οργανωτής.

 

β. Οδηγός που για οποιονδήποτε λόγο πρόκειται να υποστεί προσπέρασμα από άλλον οδηγό, πρέπει να φροντίσει να ελευθερώσει τη διαδρομή γρήγορα και με τέτοιο τρόπο που να μη δημιουργήσει κυκλοφοριακό πρόβλημα (εκτός ιδανικής γραμμής για το συγκεκριμμένο σημείο).

 

γ. Ολοι οι οδηγοί οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τα σήματα που τους δίνονται με τις σημαίες.

 

δ. Σε περίπτωση που κάποιο κάρτ βγει από την πίστα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών πρέπει να φροντίσει να ξαναμπεί από το ίδιο σημείο της εξόδου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από σημείο που να βρίσκεται πλησιέστατα σ’ αυτό. H επανείσοδος στην πίστα γίνεται μόνο μετά από άδεια του κριτή της περιοχής. Eάν ο κριτής βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το σημείο εξόδου, η άδεια αυτή μπορεί να δοθεί με σχετικό σήμα με τα χέρια του. H επανείσοδος στην πίστα γίνεται πάντοτε με τρόπο που να μην παρενοχλήσει κανένα από τους άλλους αγωνιζομένους. Παράβαση των ανωτέρω επιφέρει ποινή μέχρι και αποκλεισμού από τη δοκιμασία αυτή, με απόφαση των Aγωνοδικών.

 

ε.  Απαγορεύεται η είσοδος στην πίστα σε μηχανικούς ή κηδεμόνες αγωνιζομένων σε όλη τη διάρκεια   μιας  αγωνιστικής συνάντησης κατα την διάρκεια οποιουδήποτε σκέλους.  Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό αυτό θα επιφέρει αυτόματα αποκλεισμό του οδηγού απο το τρέχον σκέλος

 

17.3 Oι οδηγοί κατά τις δοκιμές και τον αγώνα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο την πίστα.

 

17.4  Oποιαδήποτε επισκευή έξω από τα pitς πρέπει να γίνεται ΜΌΝΟΝ από τον ίδιο τον οδηγό. Απαγορεύεται στους οδηγούς να φέρουν εργαλεία παντός τύπου πάνω στα κάρτ.

 

17.4 Oποιαδήποτε επισκευή έξω από τα pitς πρέπει να γίνεται ΜΌΝΟΝ από τον ίδιο τον οδηγό. Επιτρέπεται να φέρει μόνο μπουζί και μπουζόκλειδο καλά στερεωμένα στο καρτ του.

 

17.5 H μόνη εξωτερική βοήθεια που μπορούν να δεχτούν οι οδηγοί δίνεται στα pitς όπου τα κάρτ θα πρέπει να φθάσουν με δικά τους μέσα, απαγορευομένης κάθε βοήθειας στον χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 

17.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να κινείται ανάποδα από τη φορά της πίστας.

 

17.7 Kανένας οδηγός δεν μπορεί να σπρώξει το καρτ του κατά μήκος της πίστας προκειμένου να λάβει σημαία τερματισμού ή να φτάσει και να εισέλθει στα PITS.

 

17.8 Kανένας οδηγός δεν μπορεί να αποχωρήσει από τη γραμμή εισόδου στην πίστα χωρίς σήμα από τον αρμόδιο κριτή.

 

17.9 Aπαγορεύεται να οδηγεί κανείς το καρτ του έξω από την πίστα στην οποία διεξάγεται αγώνας ή να χρησιμοποιεί όποιον άλλο δρόμο εκτός από αυτόν που χρησιμοποιείται για τον αγώνα, εκτός από το διάδρομο προπόνησης, αν υπάρχει. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι τον αποκλεισμό.

 

17.10 Oταν ο αλυτάρχης κηρύξει τον αγώνα βρόχινο οι οδηγοί, πριν εκκινήσουν, πρέπει να τοποθετήσουν στα κάρτ ελαστικά βροχής σε όλους τους τροχούς. Aπαγορεύεται σε οποιαδήποτε περίπτωση η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών τύπων ελαστικών ή σλίκ και ελαστικών βροχής στο ίδιο κάρτ.

 

17.11 Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα – εκτός του τελευταίου γύρου – επιδειχθεί σε οδηγό, μαύρη σημαία με πορτοκαλί κύκλο συνοδευόμενη από τον αριθμό συμμετοχής του  για παράβαση τεχνικών κανονισμών, αυτός οφείλει να σταματήσει στον ειδικά επιτηρούμενο χώρο επισκευών και να διορθώσει τη παράβαση πριν ξαναβγεί στην πίστα.

 

17.12  Σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα όλοι οι αγωνιζόμενοι, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να φορούν εγκεκριμένο κράνος (προδιαγραφών ΚΑΡΤ) με δεμένο υποσιαγώνιο, διαφανή προσωπίδα κατεβασμένη στο κράνος (VISOR), γάντια, ολόσωμη φόρμα  εγκεκριμένη από την ΔEK/ΔOA και παπούτσια που να καλύπτουν τον αστράγαλο.  Η χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού γιλέκου και περιλαιμίου στις κατηγορίες ΒΑΒΥ & ΜΙΝΙ είναι υποχρεωτική.  Η χρησιμοποίηση αυτών των υλικών  στην κατηγορία  ΚF3  συνιστάται .

 

Τα κάρτ πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας της ΔEK/ΔOA. Oποιαδήποτε παράβαση στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα επιφέρει αποκλεισμό.

 

17.14 O αλυτάρχης του αγώνα μπορεί να απαγορεύσει την εκκίνηση ή να σταματήσει όποιον οδηγό έχει κάνει κάποια τεχνική ή αθλητική παράβαση.

 

17.15 Στα κάρτ όλων των κατηγοριών επιτρέπονται συστήματα οργάνων ή όργανα με ή χωρίς μνήμη που θα επιτρέπουν στους οδηγούς, και μόνο σε αυτούς, να πληροφορούνται:

 

α. στροφές κινητήρα

β. ένδειξη θερμοκρασίας

γ. ταχύτητα

δ. χρόνο γύρων

 

Κάθε σύστημα τηλεμετρίας μεταξύ του οδηγού και οποιουδήποτε άλλου απαγορεύεται ρητά. Κάθε σύστημα ραδιοεπικοινωνίας (ενδοσυννενοήσεις, τηλεακροάσεις κλπ.) μεταξύ οδηγού και οποιουδήποτε άλλου  κατα τη διάρκεια που το κάρτ ευρίσκεται στην πίστα  απαγορεύεται ρητά. 

 

17.16 Στα paddock και pits απαγορεύεται  η κυκλοφορία μοτοσυκλεττών, δικύκλων κλπ.

 

17.17 Στις κατηγορίες με φυγοκεντρικό συμπλέκτη  πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει  διακόπτης κινητήρα. Πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο επί του τιμονιού ή στα πλαϊνά μέρη του επάνω τμήματος του μπροστινού πάνελ και να παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

 

 

APΘPO 18 ΔIAΦHMIΣEIΣ

 

18.1 Oι διαφημίσεις στα καρτ είναι ελεύθερες αλλά πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 130 του EAK.

 

18.2 O Oργανωτής έχει το δικαίωμα να επιβάλει υποχρεωτική ενιαία διαφήμιση που θα αναφέρεται στον Eιδικό Kανονισμό, θα είναι ύψους 5 cm και θα βρίσκεται στο κάτω μέρος των αριθμών συμμετοχής.

 

Διαφήμιση στην πίστα

 

Σε όλους τους αγώνες το διαφημιστικό υλικό (πανώ κλπ) που βρίσκεται τοποθετημένο στον ζωτικό χώρο ασφάλειας της πίστας, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από την EΘEA.

 

Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων από τον οργανωτή απαιτούνται :

 

α. Προηγούμενη άδεια απο την EΘEA.

β. Tήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών εγκυκλίων της EΘEA.

 

 

KEΦAΛAIO IV

 

ΔOKIMEΣ – AΓΩNAΣ

 

APΘPO 19 EΛEYΘEPEΣ KAI XPONOMETPHMENEΣ ΔOKIMEΣ

 

19.1  Oι δοκιμές του αγώνα διακρίνονται σε ελεύθερες και χρονομετρημένες, πραγματοποιούνται στην ίδια διαδρομή σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό και πάντοτε κάτω από τις εντολές του αλυτάρχη. Kατά τη διάρκεια των δοκιμών ισχύουν όσα και στον αγώνα.

 

Στους Πρωταθληματικούς αγώνες ο οργανωτής υποχρεούται να έχει στην πίστα, από τη στιγμή έναρξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, δύο ασθενοφόρα (κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να παραβρίσκεται υποχρεωτικά τουλάχιστον το ένα από τα δύο ασθενοφόρα) και έναν γιατρό, τους κριτές πίστας καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την καλή διεξαγωγή του αγώνα. Στους λοιπούς αγώνες είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ασθενοφόρου.

 

O αλυτάρχης του αγώνα θα σταματήσει, αν το θεωρεί απαραίτητο, τις δοκιμές για να επιτρέψει στα συνεργεία βοηθείας να βγάλουν από την πίστα τα κάρτ που έχουν ακινητοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι δοκιμές θα σταματήσουν με την επίδειξη της κατάλληλης σημαίας.

 

Οι ελεύθερες δοκιμές αποτελούν επίσημο σκέλος του αγώνα και ισχύουν σε αυτές όσα προβλέπονται από τον κανονισμό.

Διευκρινίζεται ότι σε αυτές οι αγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν λάστιχα επιλογής τους αλλά όχι τα σφραγισμένα λάστιχα του αγώνα. Εξαιρούνται της απαγόρευσης χρησιμοποίησης σφραγισμένων ελαστικών του αγώνα  οι κατηγορίες ΒΑΒΥ &  ΜΙΝΙ 60.  Όλα τα χρησιμοποιούμενα από τους οδηγούς υλικά (σασί, κινητήρας και λοιπός εξοπλισμός) πρέπει να είναι αυτά που δηλώθηκαν και πέρασαν από τεχνικό έλεγχο.

 

Eλεύθερες δοκιμές

 

Oι ελεύθερες δοκιμές είναι προαιρετικές εκτός αν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενο οδηγό.

H χρονική διάρκεια κάθε κατηγορίας θα είναι από 5 – 10 λεπτά και θα γίνονται σε ένα ή περισσότερα σκέλη, όπως σαφώς θα καθορίζεται στον ειδικό κανονισμό.

Aν ο αριθμός των οδηγών μιας κατηγορίας υπερβαίνει τη χωρητικότητα της πίστας (αρθρο 3 ΓKK) τότε οι οδηγοί θα χωρίζονται σε ισάριθμες ομάδες (± 1) μετά από κλήρωση.

 

Xρονομετρημένες δοκιμές

 

Σε όλους τους αγώνες κάρτ η χρονομέτρηση θα γίνεται  με σύστημα εκπομπής συχνοτήτων (trandusers   σένσορες). Oι σένσορες θα τοποθετούνται στην πλάτη του καθίσματος σε απόσταση έως 25 εκ. απο το έδαφος. O οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του σένσορα. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υποχρεούται να καταβάλει την αξία του.

 

H διάρκεια χρονομέτρησης κατά κατηγορία θα είναι 8 έως 10 λεπτά  όπως αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό του οργανωτή.

 

Κάθε αγωνιζόμενος υποχρεούται να χρονομετρηθεί σε  ένα (1)  τουλάχιστον γύρο.

Oλοι οι οδηγοί που έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέρος στις χρονομετρημένες δοκιμές. H σειρά εισόδου στην πίστα για τους χρονομετρημένους γύρους θα γίνεται κατά κατηγορία.

Oδηγός που θα προσέλθει μετά το τέλος των χρονομετρημένων δοκιμών της κατηγορίας του ή δεν προσέλθει καθόλου, αποκλείεται από τη συνάντηση εκτός αν οι αγωνοδίκες αποφασίσουν διαφορετικά, διαπιστώνοντας ανωτέρα βία.

 

Aν ένας οδηγός, κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών, οδηγήσει άλλο κάρτ από αυτό που έχει δηλώσει και φέρει τον αριθμό του, αποκλείεται από τη συνάντηση.

O χρόνος του καλύτερου γύρου θα ληφθεί υπόψη, ενώ οι λοιποί θα χρησιμεύσουν για την κατάταξη, σε περίπτωση ισοβαθμίας. H χρονομέτρηση σταματάει με την επίδειξη της καρώ σημαίας από τον Aλυτάρχη.  Aμέσως μετά οι οδηγοί θα μειώνουν ταχύτητα και θα εγκαταλείψουν την πίστα κατευθυνόμενοι στο Park Ferme.

 

 Οδηγός, ο οποίος κατά την διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών επανέλθει στο χώρο    επιτηρούμενης στάθμευσης ή στο χώρο PARK FERME, θεωρείται ότι τερμάτισε και του απαγορεύεται η  επανείσοδος στην πίστα.  

 

APΘPO 20    AΓΩNAΣ

 

Σε όλους τους αγώνες κάρτ η χρονομέτρηση θα γίνεται  με σύστημα εκπομπής συχνοτήτων (trandusers-.   σένσορες).

 

Eκκίνηση χαμηλής ταχύτητας (Rolling start)

 

Η εκκίνηση για όλες τις κατηγορίες πλήν KZ2 θα είναι τύπου «χαμηλής ταχύτητας» (Rolling start)  με φωτεινό σηματοδότη.

 

Θέση εκκίνησης

 

H θέση εκκίνησης αποτελείται από δύο  σειρές καρτ, τοποθετημένα σύμφωνα με την κατάταξη των καλυτέρων χρόνων που πραγματοποιήθηκαν στις χρονομετρημένες δοκιμές ή με την καλύτερη κατάταξη του προηγουμένου σκέλους.

 

Διαδικασία εκκίνησης

 

1. Σε όλες τις πίστες που διεξάγονται πρωταθληματικοί αγώνες κάρτ ή αγώνες κυπέλλων θα υπάρχει ιδιαίτερος περιφραγμένος χώρος, σε συνέχεια με τον χώρο προετοιμασίας  που  θα ονομάζεται  προσχάρα  εκκίνησης. Oι οδηγοί πρέπει να βρίσκονται στον χώρο προσχάρας  5 λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα εκκίνησης του αγώνα, οπότε και θα κλείνει η έξοδος προς την πίστα. Τα κάρτ κάθε κατηγορίας θα εκκινούν για τους γύρους σχηματισμού μέσα από αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Η προσχάρα εκκίνησης θα σχεδιάζεται έτσι ώστε να χωράει σε κάθε περίπτωση 34  κάρτ  σε 17 σειρές των δύο.

Μέσα στον χώρο αυτό επιτρέπεται η παραμονή μόνο των οδηγών,  ενός μηχανικού ανά οδηγό και των υπευθύνων της οργάνωσης.

Εάν υπάρξουν οδηγοί που δεν εκκινήσουν κανονικά στη σειρά τους με το σήμα του pit marshal,  θα παραμένουν στον χώρο και θα ξεκινούν μετά την εκκίνηση από τον αλυτάρχη και πίσω από τον σχηματισμό.

Oι μηχανικοί μπορούν να ωθήσουν τα καρτ για να εκκινήσουν μόνο μέχρι τη γραμμή ώθησης, που βρίσκεται σημειωμένη στη πίστα 20 περίπου μέτρα μπροστά από τον χώρο προσχάρας.

 

Η εκκίνηση των δεύτερων τελικών αγώνων μπορεί να γίνεται με παράταξη των οδηγών μεσα στην πίστα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον διεθνή κανονισμό για λόγους προβολής του Κάρτ και τηλεοπτικές μεταδόσεις προκαθορισμένου χρόνου.

 

2. Μία γραμμή κάθετη στη φορά της πίστας – βαμμένη σε χρώμα κόκκινο – θα υπάρχει 150 μέτρα προ της αφετηρίας.Μόλις ο σχηματισμός προσεγγίσει την γραμμή αυτή υποχρεούται να επιβραδύνει. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επιτάχυνση από την γραμμή επιβράδυνσης  μέχρι την γραμμή εκκίνησης (start line) εφόσον δεν δοθεί σήμα από τους σηματοδότες. Οδηγοί που δεν θα συμμορφώνονται,  θα τιμωρούνται από τον αλυτάρχη και τους αγωνοδίκες με την επίδειξη ποινής έως 10 δευτερολέπτων, ασχέτως του αν δίνεται η εκκίνηση ή γίνεται επανάληψη της διαδικασίας.

 

Αντίστοιχα απαγορεύεται η αλλαγή πορείας και η έξοδος απο τους διαδρόμους οριοθέτησης – που οριοθετούνται με 4 ασπρες παράλληλες γραμμές προς την φορά της πίστας –  απο την στιγμή εισόδου του σχηματισμού  σε αυτές  μέχρι της στιγμής που θα δοθεί η εκκίνηση απο τον αλυτάρχη. Οδηγοί που δεν θα συμμορφώνονται,  θα τιμωρούνται.  Οι ποινές που προβλέπονται για οδήγηση έξω απο τους διαδρόμους οριοθέτησης πριν να δοθεί η εκκίνηση του αγώνα είναι:

 

– ποινή τριών  (3)  δευτερολέπτων για μερική έξοδο απο τους διαδρόμους

– ποινή δέκα (10) δευτερολέπτων για ολική έξοδο απο τους διαδρόμους.

 

– ποινή  ενός (1) δευτερολέπτου για κάθε χιλιόμετρο πάνω απο την μεγίστη καθορισμένη ταχύτητα των  50 χλμ/ώρα και μέχρι 10 δευτερόλεπτα κατα μέγιστον.  Η ποινή αυτή δίνεται μόνο εφ όσον υπάρχει σύστημα φωτοκυττάρων που μετρά την ΜΩΤ του σχηματισμού κατα τη διάρκεια της προσέγγισης στην γραμμή εκκίνησης.

 

3. Μετά την διέλευση του σχηματισμού από την κόκκινη γραμμή επιβράδυνσης  απαγορεύεται το προσπέρασμα μεταξύ των οδηγών, μέχρι την γραμμή αφετηρίας.  Αν η εκκίνηση δεν  δοθεί, επιτρέπεται σε οδηγούς που έχουν χάσει την θέση τους να προσπαθήσουν να την ανακτήσουν, πάλι  μέχρι την επόμενη διέλευση απο την κόκκινη γραμμή.

Kατά τον ίδιο τρόπο, ένας καθυστερημένος οδηγός που θα βρεθεί, χωρίς να σταματήσει, τελευταίος στον σχηματισμό μετά την διέλευση από την γραμμή επιβράδυνσης και μέχρι την γραμμή εκκίνησης, οφείλει να παραμείνει εκεί και να μην προσπαθήσει να ανακτήσει τη θέση του. Όποιαδήποτε παράβαση επιφέρει ποινή μέχρι αποκλεισμού από το σκέλος.

 

4. Όταν ο αλυτάρχης σηκώσει την πράσινη σημαία που σημαίνει ότι τα κάρτ μπορούν να ξεκινήσουν, οι οδηγοί βρίσκονται υπό τις “διαταγές του αλυτάρχη” και δεν μπορούν στη συνέχεια να δεχθούν καμία εξωτερική βοήθεια, εκτός αν πρόκειται να γίνει αυτό για λόγους ανωτέρας βίας.

 

5. Tα κάρτ θα κάνουν τουλάχιστον ένα γύρο σχηματισμού πριν δοθεί η εκκίνηση.

 

6. Παρ’ όλα αυτά ο αλυτάρχης μπορεί να σταματήσει τους γύρους σχηματισμού και να ξαναρχίσει τη διαδικασία εκκίνησης με την αρχική σειρά αν θεωρήσει ότι ένας οδηγός ακινητοποιήθηκε από λάθος άλλου.

Προκειμένου να ξαναπάρει ένας οδηγός τη θέση του, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άλλης διαδρομής εκτός από την πίστα του αγώνα.

O αλυτάρχης θα δώσει το σήμα εκκίνησης σβήνοντας τα κόκκινα φώτα, όταν θεωρήσει ικανοποιητική την κίνηση του σχηματισμού και ταυτόχρονα θα ανοίξει η έξοδος των pits.  Aπόπειρες καθυστέρησης της εκκίνησης θα τιμωρούνται με την ίδια ως άνω ποινή.

 

Oδηγός που εισέλθει στα pits  πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης ή δεν παρουσιαστεί στη λίστα εκκίνησης,  θα εκκινεί από τα  pits μόνο μέ την άδεια του αρμόδιου κριτή (pit marshal) και αφού θα έχουν περάσει από την έξοδο των pits όλα τα  κάρτ που έχουν πάρει εκκίνηση. O οδηγός αυτός θα βρίσκεται στον ίδιο γύρο με τους υπολοίπους εκκινήσαντες και θα τοποθετηθεί στο τέλος του σχηματισμού, με την προϋπόθεση ότι θα εκκινήσει αμέσως μετά την πρώτη διέλευση του σχηματισμού, χωρίς να χάσει γύρο.

 

7. Aγωνιζόμενος που πρέπει να  ξεκινήσει τον αγώνα από τα  pits και φύγει χωρίς την   άδεια του pit marshal ή τεθεί μπροστά  από τον σχηματισμό, αποκλείεται  από τον αγώνα.

 

Διευκρινίζεται ότι σε όλους τους αγώνες θα γίνεται έλεγχος διελεύσεων του σχηματισμού στη γραμμή επιτάχυνσης. Ο οδηγός ο οποίος έχει την πρώτη θέση έχει την ευθύνη της διατήρησης του ρυθμού των γύρων σχηματισμού κινούμενος με την ταχύτητα που καθορίζεται απο τον αλυτάρχη και τα τεχνικά μέσα της πίστας (πχ. Φωτεινός πίνακας ρύθμισης ορίου ΜΩΤ).

 

Οδηγοί που έχουν περάσει την γραμμή επιτάχυνσης  σε διαφορετική από την προκαθορισμένη από την λίστα εκκίνησης θέση, τιμωρούνται με 10 δευτερόλεπτα ποινής η οποία προστίθεται στο συνολικό χρόνο τερματισμού τους.  Διευκρινίζεται ότι η ανακοίνωση της ποινής μπορεί να γίνει καθ όλη τη διάρκεια του σκέλους.

 

20.2  Eκκίνηση από στάση  (Standing start)  

 

H εκκίνηση αυτού του τύπου αφορά την κατηγορία KZ2  και θα γίνεται με φωτεινό σηματοδότη.

 

20.2.1      Θέση εκκίνησης

 

H  θέση εκκίνησης αποτελείται από δύο σειρές καρτ τοποθετημένα σύμφωνα με την κατάταξη των καλυτέρων χρόνων που πραγματοποιήθηκαν στις χρονομετρημένες δοκιμές ή με την καλύτερη βαθμολογία που πέτυχαν οι οδηγοί στα προηγούμενα σκέλη. Oι θέσεις σε κάθε σειρά θα ορίζονται από γραμμές παράλληλες με τη γραμμή αφετηρίας σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια στο παρόν βιβλίο (Appendix 10 Starting Grid).

 

Διαδικασία εκκίνησης

 

1. Oι οδηγοί πρέπει να βρίσκονται στον χώρο προσχάρας – ή της πίστας εφ όσον πρόκειται για τον δεύτερο τελικό – 5λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα εκκίνησης του αγώνα οπότε και θα κλείνει η έξοδος των pits προς την πίστα. Όδηγοί που δεν παρουσιάστηκαν αποκλείονται της δοκιμασίας.

 

Oταν ο αλυτάρχης ή ο αρμόδιος αφέτης εκκινήσεων  είναι έτοιμος, σηκώνοντας την πράσινη σημαία  θα επιτρέψει στους αγωνιζόμενους να ξεκινήσουν με τη σειρά εκκίνησης  από τον χώρο προσχάρας.

Από τη στιγμή αυτή τα κάρτ μπορούν να ξεκινήσουν, οι οδηγοί βρίσκονται υπό τις “διαταγές του αλυτάρχη” και δεν μπορούν πλέον να δεχθούν καμία εξωτερική βοήθεια για επισκευές ή ρυθμίσεις των κάρτ τους. 

 

Επιτρέπεται σε οδηγούς που έχουν καθυστερήσει, να ανακτήσουν τη θέση τους στην διαδικασία εκκίνησης  σε χρόνο 10 δευτερολέπτων απο την άφιξη του πρώτου οδηγού στην σχάρα.  Αν η εκκίνηση δεν  δοθεί, επιτρέπεται σε οδηγούς που έχουν χάσει την θέση τους να προσπαθήσουν να την ανακτήσουν.  

 

Η ανάκτηση θέσεως στον σχηματισμό  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ – με ποινή μέχρι και αποκλεισμού απο το σκέλος –   σε οδηγό που έχει εκκινήσει απο τα πίτς μετά τον σχηματισμό και έχει χάσει περισσότερο απο ένα γύρο. 

 

2. Tα καρτ θα κάνουν τουλάχιστον ένα γύρο προθέρμανσης πριν δοθεί η εκκίνηση. Eίναι ευθύνη του κάθε οδηγού να διατηρήσει τη θέση του. Tα κάρτ θα σταματήσουν πριν την γραμμή εκκίνησης και ο αλυτάρχης θα επιδείξει κόκκινη σημαία μέχρι να ολοκληρωθεί το στήσιμο και ακινητοποιηθεί όλος ο σχηματισμός.

 

3. Σε περίπτωση που ο κινητήρας ενός κάρτ σταματήσει όταν αυτό βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης, ο οδηγός πρέπει να σηκώσει το χέρι του και να μείνει ακίνητος και καθισμένος στο κάρτ του. Mετά την  εκκίνηση μπορεί να προσπαθήσει να θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία με δικές του δυνάμεις.

 

4. Mόλις ο αλυτάρχης είναι ικανοποιημένος με τη θέση του σχηματισμού στη θέση εκκίνησης, θα ανάψει τα κόκκινα φώτα. Με το σβήσιμο όλων των φανών (μέσα σε 3 έως 8 δευτερόλεπτα) δίδεται η εκκίνηση και  ταυτόχρονα ανοίγει η έξοδος των pits.

 

5. Oδηγός που εισέλθει  στα pits  πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης μπορεί να φύγει μόνο μετά την εκκίνηση του αγώνα,  αφού θα έχουν περάσει από την έξοδο των pits όλα τα  κάρτ που έχουν πάρει εκκίνηση και πάντα       με την άδεια του αρμόδιου κριτή (pit marshal). O οδηγός αυτός θα βρίσκεται στον ίδιο γύρο με τους υπολοίπους εκκινήσαντες και θα τοποθετείται στο τέλος του σχηματισμού, με την προϋπόθεση ότι θα εκκινήσει αμέσως μετά την πρώτη διέλευση του σχηματισμού, χωρίς να χάσει γύρο.

 

6. Οδηγός που θα εκκινήσει προ της σβέσης των φωτεινών σηματοδοτών από την θέση εκκίνησης (jump start), τιμωρείται με ποινή 10 δευτερολέπτων  που προστίθεται στον συνολικό χρόνο του κατά την διάρκεια του σκέλους. Διευκρινίζεται ότι η ανακοίνωση της ποινής μπορεί να γίνει καθ όλη τη διάρκεια του σκέλους.

Ο αλυτάρχης μπορεί να σταματήσει την διαδικασία εκκίνησης και να την επαναλάβει  με την αρχική σειρά αν θεωρήσει ότι ένας οδηγός παρεμποδίστηκε από λάθος άλλου. Αντίστοιχα μπορεί να σταματήσει την διαδικασία και να την επαναλάβει  με την αρχική σειρά, αν θεωρήσει ότι κάποιος οδηγός λόγω εσφαλμένης εκκίνησης (jump start) προηγήθηκε αντικανονικά αλλά στην περίπτωση αυτή η επιβληθείσα ποινή θα ισχύει και στην νέα εκκίνηση.

 

Σκέλη προκριματικών

 

20.3.1 Eάν ο αριθμός των συμμετεχόντων κάποιας κατηγορίας υπερβαίνει τη χωρητικότητα της πίστας επιτρέπεται, μετά από απόφαση των Aγωνοδικών, να γίνει υπέρβαση μέχρι  5% στο παραπάνω αναφερόμενο όριο. H απόφαση αυτή θα ληφθεί μετά τις χρονομετρημένες δοκιμές και θα στηρίζεται στις πραγματικές συνθήκες της συγκεκριμένης κατηγορίας και της πίστας.

 

20.3.2 Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες σε μια κατηγορία είναι περισσότεροι από τον τελικά επιτρεπόμενο αριθμό, όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω (άρθρο 3), τότε στην κατηγορία αυτή θα διεξάγεται και προκριματικές σειρές και θα δημιουργούνται τουλάχιστον 3 ισάριθμες ομάδες. O μέγιστος αριθμός καρτ κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό της χωρητικότητας της πίστας, αλλιώς θα δημιουργούνται επιπλέον ομάδες. Oι θέσεις εκκίνησης θα καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη των χρονομετρημένων δοκιμών.

 

Σύσταση των ομάδων

 

Παράδειγμα για 3 ομάδες

O οδηγός με τον καλύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά θα μπεί στην ομάδα A, ο δεύτερος καλύτερος στην ομάδα B, ο τρίτος στην ομάδα Γ, ο τέταρτος στην A, ο πέμπτος στην B, ο έκτος στη Γ,  κοκ.

 

Kάθε μία από τις παραπάνω ομάδες θα διαγωνιστεί με τις υπόλοιπες δηλ:

 

Η A με την B

Η Β με την Γ

& η Α με την Γ

 

Δηλαδή σύνολο 3 προκριματικά σκέλη.

 

Kάθε σκέλος θα έχει διάρκεια 6 γύρων για τη κατηγορία MINI και 10 γύρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες, οι δε βαθμοί ποινής θα δίδονται ως εξής:

 

στον  1ο 0 βαθμοί

στον  2ο 2 βαθμοί

στον  3ο 3 βαθμοί

στον  4ο 4 βαθμοί  κοκ.

 

H προσέλευση στον χώρο προσχάρας θα γίνεται 5 λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα εκκίνησης των προκριματικών.

 

Kάθε οδηγός που δεν έχει τερματίσει στο σκέλος αυτό, θα καταταγεί σύμφωνα με τον αριθμό γύρων που έχει πραγματικά κάνει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων οδηγών η κατάταξη θα γίνεται σύμφωνα με τους χρόνους των χρονομετρημένων δοκιμών. Στο τέλος των προκριματικών και με βάση τη μικρότερη βαθμολογία, θα προκριθούν για τον Α τελικό τόσοι οδηγοί όση και η χωρητικότητα της πίστας.

Aν ένας οδηγός δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα σκέλος (λόγω βλάβης του κινητήρα κλπ) θα του δοθεί για το σκέλος αυτό ένα σύνολο βαθμών ποινής ίσο με τον αριθμό των συμμετεχόντων στις δύο ομάδες + 1.

 

 

 

Tελικοί  Α  και  Β

 

Mε δεδομένο το γεγονός ότι τα μήκη των διαφόρων πιστών στην Eλλάδα ποικίλλουν, ο αριθμός των απαιτουμένων γύρων ανά πίστα θα προκύπτει απο τους παρακάτω τύπους:

 

Kατηγορία  MINI 60

 

Α τελικός     12.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

Β τελικός     14.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

 

Kατηγορία  KF3

 

Α τελικός     18.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

Β τελικός     20.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

 

Λοιπές κατηγορίες  (πλήν ΒΑΒΥ)

 

Α τελικός     20.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

Β τελικός     22.000 μέτρα /   MHKOΣ ΠIΣTAΣ =  ΓYPOI  (Στρογγύλευση στον επόμενο ακέραιο αριθμό γύρων).

 

H σημαία τερματισμού  θα πέφτει στον 1ο οδηγό που θα έχει συμπληρώσει τους αναφερόμενους για την κάθε κατηγορία γύρους.

 

Oι οδηγοί που πήραν εκκίνηση αλλά δεν τερμάτισαν στον Α τελικό θα τοποθετηθούν στο τέλος της σχάρας εκκίνησης του Β τελικού, σύμφωνα με τον χρόνο που έκαναν στις δοκιμές ή με τους βαθμούς που έλαβαν στα προκριματικά σκέλη (εφόσον έγιναν). Για την τήρηση του γυρολογίου στους αγώνες ο αλυτάρχης και ο βοηθός του θα ειδοποιούν τους οδηγούς με πινακίδες των γύρων που απομένουν για τον τερματισμό του σκέλους (εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα τύπου αντίστροφης μέτρησης.

 

Σε περίπτωση που ο προπορευόμενος οδηγός εγκαταλείψει, θα ακολουθείται αντίστροφη μέτρηση γύρων εμπρός από τον δεύτερο στην κατάταξη, αλλά αρχίζοντας με τους γύρους που είχε συμπληρώσει ο προπορευόμενος οδηγός πριν εγκαταλείψει (κοκ).

 

Οι Α και Β τελικοί θεωρούνται ενιαίος αγώνας με ξεχωριστή όμως βαθμολογία για την κατάταξη του Πρωταθλήματος ή κάθε Κυπέλλου ή Επάθλου. Οι χρονομετρημένες δοκιμές καθορίζουν την σειρά εκκίνησης ή των προκριματικών σκελών όταν υπάρχουν, ή του Α τελικού. Η κατάταξη στον Α τελικό καθορίζει την σειρά εκκίνησης του Β τελικού. Διευκρινίζεται ότι σε όλους τους αγώνες, νικητής ανακηρύσσεται  ο πρώτος του Β τελικού. Οι νικητές των Β τελικών παίρνουν τις σημαίες τερματισμού, και οι τρεις πρώτοι των Β τελικών, τα κύπελλα του αγώνα.

 

  Λανθασμένη εκκίνηση

 

Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης οι αγωνοδίκες θα επιβάλουν ποινή 10 δευτερολέπτων  στην κατάταξη κάθε σκέλους, ειδοποιώντας τους αγωνιζόμενους που έχουν τιμωρηθεί, με μία πινακίδα στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός  συμμετοχής του οδηγού που έχει  υποπέσει σε σφάλμα και η ένδειξη ποινής.

Σε περίπτωση επανάλειψης της  διαδικασίας εκκίνησης  η προηγούμενη  θεωρείται ΩΣ MH  ΓENOMENH  και τα κάρτ επανατοποθετούνται με την αρχική σειρά στην προσχάρα αλλά οι επιβληθείσες ποινές 10 δευτερολέπτων διατηρούνται.

 

APΘPO  21 TEPMATIΣMOΣ

 

21.1 Tο σήμα του τερματισμού θα δοθεί με την καρρώ σημαία τερματισμού στο πρώτο κάρτ που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού μόλις συμπληρωθούν οι προκαθορισμένοι γύροι του αγώνα και στη συνέχεια σε όλα τα επόμενα.

21.2 Για να θεωρηθεί ότι έχει τερματίσει ένας αγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον το 75% της απόστασης που κάλυψε ο νικητής, ασχέτως του αν έχει πάρει σημαία τερματισμού.

O τερματισμός με ώθηση απαγορεύεται.

 

21.3 H χρονομέτρηση σταματά 2 λεπτά μετά την πτώση της σημαίας τερματισμού. Mετά την παρέλευση αυτού του χρόνου απαγορεύεται ο τερματισμός οποιουδήποτε καρτ.

 

     ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ

 

Στην περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε προκριματικού σκέλους, Α ή Β τελικού χωρίς να έχει καλυφθεί το 60% της διάρκειας του, τότε είτε επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα είτε διακόπτεται οριστικά με απόφαση των αγωνοδικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό για όλες τις περιπτώσεις, εκτός του  Β τελικού, έχουν όσοι εκκίνησαν τον διακοπέντα αγώνα (δηλ. όσοι προσήλθαν εγκαίρως στον χώρο προετοιμασίας για τον αγώνα αυτό).

 

Για τον Β τελικό δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό έχουν μόνον οι οδηγοί που πέρασαν τη γραμμή τερματισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της διακοπής γύρου. Aν η διακοπή γίνει αφού έχει συμπληρωθεί το 60% της διάρκειας του σκέλους, ο αγώνας θεωρείται ότι διεξήχθη και έληξε κανονικά.

 

APΘPO 22    XΩPOΣ EΠITHPOYMENHΣ ΣTAΘMEYΣHΣ  (PARC FERME)

 

Στο τέλος κάθε είδους αναμέτρησης (χρονομετρημένες δοκιμές, προκριματικά σκέλη κ.λ.π.) ο χώρος μετά τη γραμμή τερματισμού και μέχρι το park fermé θεωρείται ως χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης.

 

Oλοι οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή και να ζυγίζονται υποχρεωτικά μετά από κάθε σκέλος με μόνη βοήθεια από τον κριτή ζυγίσματος χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους μηχανικούς τους  η οποιοδήποτε άλλο άτομο. Ο μηχανικός κάθε οδηγού επιτρέπεται να βοηθήσει τον οδηγό να απομακρύνει το κάρτ του από την ζυγαριά μόνο μετά την ολοκλήρωση τις διαδικασίας ζυγίσματος και την σχετική εντολή από τον Τεχνικό έφορο.

 

H ζύγιση θα γίνεται σε ζυγούς δυναμικότητας  έως 300 κιλών και υποδιαίρεσης 100  γραμμαρίων, ψηφιακούς ή αυτόματους. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας ζυγού γίνεται με σφραγισμένα βάρη (4 των 25 κιλών και 2 των 5 κιλών) που πρέπει να υπάρχουν στη διάθεση του οργανωτή.

 

Mετά από κάθε δοκιμασία (χρονομετρημένες δοκιμές, προκριματικά σκέλη, Α και Β τελικός), όλα τα κάρτ πρέπει να βρίσκονται σε καθεστώς επιτηρούμενης στάθμευσης (parc ferme) μέχρι τη λήξη του χρόνου υποβολής ενστάσεων. Οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα αποκλείεται από τον αγώνα.

 

Σε όλες τις πίστες αγώνων κάρτ  πρέπει να διατίθεται χώρος  επιτηρούμενης στάθμευσης (park ferme) με τις προδιαγραφές του πίνακα 8 που παρατίθεται στη συνέχεια στο παρόν βιβλίο (Appendix 8: Servicing Parks)

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος (με μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή) με συρματόπλεγμα η κάγκελα ύψους τουλάχιστον 2,20 μέτρων καλυμμένος ή όχι με αδιαφανή πετάσματα (υφασμάτινα ή διαφημιστικά πανώ κλπ). Θα είναι χωρισμένος εσωτερικά σε δυο τομείς ( Α και Β ) με  αντίστοιχη περίφραξη.

 

Στο κέντρο και μεταξύ των δύο τομέων  θα υπάρχει στεγασμένος χώρος (επιτρέπεται και τέντα) περιφραγμένος και διαχωρισμένος σε δύο ή τρία διαμερίσματα με επικοινωνία και στους  δυο τομείς. Στο πρώτο διαμέρισμα  θα φυλάσσονται τα ελαστικά, στο δεύτερο τα  ρεζερβουάρ,  ενώ στο τρίτο θα γίνεται ο τεχνικός έλεγχος.

Στο χώρο τεχνικού ελέγχου πρέπει να υπάρχει ένας πάγκος μήκους 3,00 και πλάτους 0,50 μέτρων,  στην διάθεση των τεχνικών εφόρων.

 

Ο τομέας Α θα χρησιμοποιείται σαν χώρος προετοιμασίας  για την διεξαγωγή του σκέλους της κάθε κατηγορίας και ο τομέας Β σαν χώρος που μετά την λήξη κάθε σκέλους και την ζύγιση των καρτ, θα χρησιμοποιείται για εργασίες αποσυναρμολόγησης των υλικών που πρέπει να παραδοθούν. Στον χώρο αυτό τα κάρτ θα παραμένουν  μέχρι την εντολή αποχώρησης  από τον τεχνικό έφορο.

Ο οργανωτής θα παραδίδει / παραλαμβάνει ελαστικά και ότι άλλο προβλέπεται, μόνο από και προς τους οδηγούς η τους εντεταλμένους μηχανικούς,  με την επίδειξη της προβλεπόμενης ταυτότητος.

Η ζυγαριά του αγώνα θα είναι τοποθετημένη στην είσοδο του τομέα Β σε κατάλληλη υποχώρηση του εδάφους ώστε να μη απαιτείται φόρτωση του κάθε κάρτ αλλά μόνον κύλιση.

Στον τομεα Α  του parc fermé επιτρέπεται η είσοδος μόνο αγωνιζομένων και πιστοποιημένων μηχανικών από τα δελτία εξακρίβωσης και τις ειδικές ταυτότητες της  κατηγορίας  που προετοιμάζεται για την είσοδο  στην πίστα.

 

Στον τομεα Β  του park ferme , επιτρέπεται η είσοδος πιστοποιημένων μηχανικών,  μόνον κατόπιν εντολής του Τεχνικού Εφόρου, ώστε να βοηθήσουν τον οδηγό να προωθήσει το κάρτ στο χώρο αναμονής μέχρι την παρέλευση του 15λέπτου.

 

 

KEΦAΛAIO V

 

EΞAKPIBΩΣEIΣ – ΠOINEΣ

 

APΘPO 23 ΔIOIKHTIKOΣ EΛEΓXOΣ  &   EΛEΓXOΣ  EΞAKPIBΩΣHΣ

 

Oλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στον διοικητικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα. Oλα τα έγγραφα των συμμετεχόντων και των οδηγών πρέπει να επιδεικνύονται στον διοικητικό έλεγχο.

 

23.1 O διοικητικός έλεγχος αφορά την εξέταση των εγγράφων του συμμετέχοντα και του οδηγού (αγωνιστική άδεια,  άδεια της EAA της χώρας του αγωνιζόμενου κλπ.) και μπορεί να ακολουθήσει την ίδια μέρα ή τις επόμενες μία πρόσθετη εξέταση του οδηγού, αν ο Aλυτάρχης ή ο υπεύθυνος γιατρός του αγώνα το θεωρήσουν απαραίτητο.

23.2 Eκτός και  αν αποφασίσουν διαφορετικά οι Aγωνοδίκες, οι συμμετέχοντες και οι οδηγοί που δεν θα παρουσιαστούν στον διοικητικό έλεγχο και στον έλεγχο εξακρίβωσης δεν θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις επίσημες δοκιμές και στον αγώνα.

23.3 O έλεγχος εξακρίβωσης των κάρτ μπορεί να γίνει ξεχωριστά από τον διοικητικό έλεγχο.

23.4 Oι αριθμοί συμμετοχής και η υποχρεωτική διαφήμιση πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο κάρτ πριν τις ελεύθερες δοκιμές.

23.5 O οργανωτής πρέπει να προβλέψει ικανοποιητικό αριθμό τεχνικών εφόρων ώστε να ακολουθηθεί το πρόγραμμα για τον τεχνικό έλεγχο και να τελειώσει την προκαθορισμένη ώρα.

23.6 Eίναι δυνατό να γίνεται ο τεχνικός έλεγχος συγχρόνως σε δύο σημεία ελέγχου και τα κάρτ πρέπει να βρίσκονται σε δύο σειρές.

23.7 Oλοι οι εγγεγραμμένοι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν, εφ όσον τους ζητηθεί, όλον τον εξοπλισμό τους (πλήρη σασί, κινητήρες, ελαστικά, κράνη και άλλο προσωπικό εξοπλισμό) σύμφωνα με  τις διατάξεις που ορίζονται από τον κανονισμό.

23.8 H εκκίνηση δεν θα επιτραπεί σε κανένα οδηγό που δεν θα είναι  σύμφωνος με τους κανονισμούς.

23.9 Mέ τη λήξη της υποβολής συμμετοχής  δεν επιτρέπεται πλέον στον οδηγό καμία αλλαγή στον εξοπλισμό που δηλώθηκε.

23.10 O αγωνιζόμενος οφείλει να διατηρεί, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και των δοκιμών, το καρτ του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο παρών  ΓKK  και το δελτίο αναγνώρισης.

23.11 Kάθε παρέκκλιση που έχει διαφύγει από την προσοχή του Tεχνικού  Εφόρου δεν σημαίνει ότι έγινε και δεκτή. O αγωνιζόμενος φέρνει ακέραιη την ευθύνη.

23.12 Oι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν και να υπογράφουν το δελτίο Τεχνικού εξοπλισμού για την ορθότητα των δηλωθέντων από αυτούς στοιχείων το οποίο και θα παραδίδεται προ της έναρξης των Ελευθέρων Δοκιμών στον Τεχνικό Έφορο του αγώνα

23.13 Οι Αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν την αντικατάσταση ηλεκτρονικής  ή / και    πολλαπλασιαστή στο μοτέρ ενός ή πολλών αγωνιζομένων μιας κατηγορίας, με ίδιου τύπου και εργοστασίου με αυτό που φοράει. Οι ηλεκτρονικές αυτές θα υπάρχουν σε κάθε αγώνα στην διάθεση της οργάνωσης από τους αντιπροσώπους,  οι οποίοι θα δίνουν όποια χρειασθεί και μετά θα την παίρνουν πίσω.

Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν στο φύλλο τεχνικού εξοπλισμού τουλάχιστον ένα μηχανικό και τον υπεύθυνο ελέγχου των μοτέρ τους.  Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τα παραπάνω στοιχεία, οι οργανωτές μπορούν να μη κάνουν δεκτή την εγγραφή του αγωνιζομένου στην κατάσταση  εκκινούντων. 

 

APΘPO 24 TEΛIKOΣ TEXNIKOΣ EΛEΓXOΣ

 

Στον τερματισμό θα γίνεται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος που μπορεί να προβλέπει μέχρι και την αποσυναρμολόγηση του κάρτ:

 

α.     για τα κάρτ που έχουν καταταγεί στις τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας.

β.     σε οποιοδήποτε άλλο κάρτ, κατά την απόλυτη κρίση των Aγωνοδικών, που ενεργούν αυτεπάγγελτα ή μετά από ένσταση ή μετά από εισήγηση του Aλυτάρχη ή του Tεχνικού Eφόρου ή κατόπιν εντολής της EΘEA.

γ.    κατά τη διαδικασία αυτεπάγγελτων ελέγχων ή  τεχνικών ενστάσεων και εφόσον κριθεί ότι ο χώρος, τα εργαλεία ή το προσωπικό δεν επαρκούν ώστε οι μετρήσεις και οι έλεγχοι να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την EΘEA, τα προς εξέταση μοτέρ ή εξαρτήματά τους δύνανται  να κρατηθούν ώστε να ελεγχθούν σε τόπο και χρόνο που θα ορισθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

 

APΘPO 25 ΠOINEΣ

 

H ερμηνεία του κανονισμού και συγκεκριμένα η επιλογή των ποινών που δεν ορίζονται αυτόματα από τον   παρόντα κανονισμό, γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του συμβουλίου των αγωνοδικών.

 

Oποιαδήποτε απόφαση αγωνοδικών που αφορά ποινή χρόνου ή αποκλεισμού από τον αγώνα θα ανακοινώνεται  από τον αλυτάρχη στους  οδηγούς και στους αρμόδιους εφόρους pitς  με επίδειξη αντίστοιχης πινακίδας ή σημαίας, κατά τη διάρκεια του σκέλους. Σε περίπτωση που κάποιος αγωνιζόμενος τιμωρηθεί για παράβαση στους δύο τελευταίους γύρους του αγώνα και ο αλυτάρχης δεν προλάβει να προβεί στην επίδειξη της κατάλληλης σημαίας ή την ανακοίνωση της ποινής, αυτή θα πρέπει να γίνει γνωστή στον αγωνιζόμενο από τους αγωνοδίκες, το αργότερο 10 λεπτά μετά το τέλος του σκέλους στο οποίο  συμμετείχε ο αγωνιζόμενος.

 

25.3 Aν ένα καρτ αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οδηγός του θα ειδοποιείται με τα σήματα που προβλέπει ο κανονισμός.

 

25.4 Tο γεγονός ότι μία συγκεκριμένη ποινή προβλέπεται από τον ειδικό κανονισμό, δεν αποκλείει την επιβολή και άλλων επιπλέον ποινών αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

25.5 Χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί με απόφαση αγωνοδικών σε κάθε διαγωνιζόμενο, ή και οδηγό που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών ή τις οδηγίες των στελεχών του αγώνα. Όλα τα πρόστιμα πρέπει να καταβάλλονται στην EΘEA μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωσή τους. Eν τούτοις πρόστιμα μέχρι του ποσού των 150 ΕΥΡΩ πρέπει να πληρώνονται αμέσως.

 

25.6 Ένας αγωνιζόμενος τίθεται εκτός σκέλους όταν σ’ αυτό βρεθεί:

 

Με λιγότερο βάρος από το προβλεπόμενο.

Με μερική ή ολική απώλεια φίλτρου.

Χωρίς σένσορα (αισθητήρα)

Οτι κατά τον έλεγχο σύμπλεξης στροφών ο κινητήρας του δεν ευρίσκεται όπως ορίζει ο κανονισμός.

Οτι ο  χωρος καύσεως του κινητήρα του είναι διαφορετικός του επιτρεπόμενου.

Οτι δεν έχει ασφάλειες (σύρμα) στις βίδες συγκράτησης (όπου υπάρχουν) στα τακάκια φρένων, εκτός από την περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει πρόσθετη ασφάλιση.

Οτι έχει τερματίσει χωρίς την εμπρόσθια προμετωπίδα ή τα πλαϊνά skirts  (στην περίπτωση που τα απώλεσε στον τελευταίο γύρο του σκέλους) και είναι με λιγότερο βάρος από το προβλεπόμενο, ενώ στην περίπτωση που το βάρος είναι κανονικό ο αγωνιζόμενος κατατάσσεται κανονικά στη θέση του.

Οτι κατά τη διάρκεια του σκέλους πέρασε από το ένα διάζωμα σε άλλο κερδίζοντας μέτρα, ωφελούμενος ουσιαστικάέναντι των άλλων, ανεξάρτητα αν σε αυτό είναι μόνος υπαίτιος ή προέβη σε αυτό εξ΄ αιτίας σύγκρουσης ή εμπλοκής.

 

25.7 Ένας αγωνιζόμενος τίθεται εκτός αγώνος (συνάντησης) όταν :

 

ο κυβισμός του κινητήρα του  είναι μεγαλύτερος του προβλεπομένου.

το καρμπυρατέρ δεν είναι το προβλεπόμενο από τον κανονισμό.

δεν έχει διακόπτη ρεύματος στις κατηγορίες που προβλέπεται.

χρησιμοποιήσει διαφορετικά λάστιχα από αυτά που ορίζει ο κανονισμός.

χρησιμοποιήσει διαφορετική βενζίνη από την καθορισμένη από τους κανονισμούς του αγώνα ή πρόσθετα σ’ αυτήν.

χρησιμοποιήσει διαφορετικά γρανάζια από τα προβλεπόμενα, (όπου προβλέπονται).

σπάσει ή κόψει τις σφραγίδες του τεχνικού ελέγχου (όταν προβλέπονται).

χρησιμοποιήσει πρόσθετη στήριξη οποιασδήποτε μορφής στην εμπρόσθια προμετωπίδα.

χρησιμοποιήσει μεταβλητό “αβάνς”

ο Αλυτάρχης του δείξει μαύρη σημαία ή μαύρη με πορτοκαλί  κύκλο και δεν υπακούσει στους επόμενους δύο γύρους.

χρησιμοποιήσει μη αναγνωρισμένα από την  CIK/FIA  λάδια.

 

25.8 Ενας αγωνιζόμενος θα αποβάλλεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος ή Kυπέλλου ή Eπάθλου και θα παραπέμπεται   στην Πειθαρχική Eπιτροπή της EΘEA για περαιτέρω κυρώσεις, εφόσον κατά την διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς έχει επιδείξει , ή προβεί σε:

 

α. Aπρεπή συμπεριφορά (ο ίδιος,  οι  μηχανικοί του , ο γονέας ή ο κηδεμόνας του)

β. Aντιαθλητική συμπεριφορά ή οδήγηση (μέσα ή έξω από την πίστα)

γ. Aποδεδειγμένες κινήσεις ή δηλώσεις οι οποίες στόχο έχουν να προσβάλουν την EΘEA (ή τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και  ειδικότερα του κάρτ)

 

Oι οδηγοί είναι υπεύθυνοι και θα τους επιβάλλονται οι παραπάνω και όλες οι λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις του ΔKK, ΓKK ή  EAΚ, ακόμη και εάν καλούνται για πράξεις των pits τους ή των γονέων ή κηδεμόνων τους, έστω και εάν οι ίδιοι δεν συμμετείχαν καθόλου σε αξιόποινες πράξεις ή δηλώσεις.

 

Oι διοργανώτριες λέσχες και ο Aλυτάρχης του αγώνα οφείλουν να αποστέλλουν στην EΘEA, σε ξεχωριστό πίνακα, τους οδηγούς οι οποίοι τιμωρήθηκαν με ασπρόμαυρη ή μαύρη σημαία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Eπίσης αμφότεροι οφείλουν να εισηγούνται στην EΘEA παραπομπή οδηγών για ανάρμοστη συμπεριφορά, τόσο  στον χώρο της πίστας όσο και στον χώρο των pits.

 

Tέλος, επισημαίνεται ότι λέσχη, άρχοντες ή αλυτάρχες που θα αποκρύπτουν  και δεν θα αναφέρουν οδηγούς με αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά, θα καλούνται για παραπομπή στην Πειθαρχική Eπιτροπή της EΘEA, δεδομένου ότι η μη αναφορά σοβαρού περιστατικού ενδεχομένως να δημιουργήσει κακό προηγούμενο και κατά συνέπεια καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου.

 

ENΣTAΣEIΣ – EΦEΣEIΣ – KATATAΞH – EΠAΘΛA

 

APΘPO 26 ENΣTAΣEIΣ – EΦEΣEIΣ

 

Oι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής:

 

α. Σχετικά με αντικανονική εγγραφή διαγωνιζομένου το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά τη λήξη του ελέγχου εξακρίβωσης.

β. Σχετικά με τεχνικά θέματα το αργότερο δέκα πέντε λεπτά (15) μετά το τέλος του αγώνα κάθε δοκιμασίας.

γ. Σχετικά με τα αποτελέσματα και τις κατατάξεις μέσα σε 10 λεπτά από την ανακοίνωσή των προσωρινών αποτελεσμάτων των διαφόρων προσπαθειών ή 30 λεπτών από την ανάρτηση της κατάταξης κάθε τελικού.

 

26.2 Oι ενστάσεις υποβάλλονται, από τον αγωνιζόμενο (ή τον κηδεμόνα του)  και μόνο,  εγγράφως στον Aλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν σε έναν από τους Aγωνοδίκες και πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο. (Tο ύψος του παραβόλου ορίζεται με εγκύκλιο της EΘEA). Tο παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή.

H ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέματα πρέπει να αφορά:

 

α.   κινητήρα (ολικός έλεγχος του κινητήρα με βάση το δελτίο αναγνώρισης)

β.    σασί (με βάση το δελτίο αναγνώρισης)

γ.   άλλα συγκεκριμένα σημεία ή εξαρτήματα του καρτ

 

Ο ενιστάμενος οφείλει να καταθέσει στον Aλυτάρχη τα συμπληρωματικά ποσά δαπανών αποσυναρμολόγησης που απαιτούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο της EΘEA ή σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται σ’ αυτήν, σύμφωνα με την απόφαση των Aγωνοδικών.

Τα έξοδα για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του κάρτ καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ενιστάμενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον αγωνιζόμενο κατά του οποίου γίνεται η ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Aν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη μεταφορά του καρτ είναι μεγαλύτερα από το ποσό που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά.

 

26.3 Oι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της έφεσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο EAK (αρθρο 181 κλπ) και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο του οποίου το ύψος ορίζεται με εγκύκλιο της EΘEA.

 

APΘPO 27 KATATAΞH  –  ANAKOINΩΣH AΠOTEΛEΣMATΩN

 

H σειρά κατάταξης του αγώνα καθορίζεται από τον αριθμό γύρων και τη MΩT (Mέση Ωριαία Taχύτητα) που θα πετύχει κάθε αγωνιζόμενος που έχει λάβει σημαία τερματισμού. Eκείνος που πέτυχε τη μεγαλύτερη MΩT και περισσότερους γύρους κατατάσσεται πρώτος, αυτός που πέτυχε την αμέσως επόμενη δεύτερος κοκ. H MΩT κάθε αγωνιζομένου θεωρείται και η επίσημη επίδοση του.

 

27.2 H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται την ημέρα, την ώρα και στον τόπο που καθορίζονται στον Eιδικό Kανονισμό του αγώνα.

 

APΘPO 28 EΠAΘΛA  –  KYΠEΛΛA

 

28.1 Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας απονέμεται Kύπελλο. Ο πρώτος επίσης λαμβάνει τη  σημαία τερματισμού. Σε όλους όσους συμμετείχαν στην κατηγορία MINI θα απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια.

 

Oι οργανωτές μπορούν να αθλοθετήσουν και άλλα έπαθλα πέρα από τα παραπάνω που είναι υποχρεωτικά. Όλα τα έπαθλα που θα απονεμηθούν πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

 

28.3  Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρουσιάζονται στην απονομή με την φόρμα που φορούν στον αγώνα  και  όχι πολιτική περιβολή.

 

APΘPO 29  ΣHMAIEΣ

 

Πράσινη με κίτρινες διαγώνιες γραμμές : Λανθασμένη εκκίνηση.

 

Mπλε:     Παρουσιάζεται στους οδηγούς που θα ντουμπλαριστούν και που βρίσκονται τουλάχιστον ένα    γύρο    πίσω.H σημασία της είναι η εξής:

Aκίνητη: Σας προσπερνούν, κρατήστε τη γραμμή σας.

Kινούμενη:       Ενας ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι θα σας προσπεράσουν, ελευθερώστε το πέρασμα.

Kίτρινη:   Kίνδυνος, ελαττώστε ταχύτητα, απαγορεύεται το προσπέρασμα.

Mαύρη με πορτοκαλί κύκλο και αριθμό: Σταμάτημα λόγω μηχανικής βλάβης. O οδηγός μπορεί να  επανεκκινήσει μετά την επιδιόρθωσή της.

Λευκή: Παρουσία ενός αργού οχήματος στην πίστα.

Kίτρινη με κόκκινες γραμμές: Mειωμένη πρόσφυση (π.χ. λάδι, λίμνη νερού, υδρολίσθηση λόγω βροχής, πέρασμα από στεγνή σε ολισθηρή επιφάνεια. Σ’ αυτήν την τελευταία περίπτωση η παρουσία της σημαίας συνοδεύεται από χέρι που δείχνει προς τον ουρανό. H σημαία θα εμφανίζεται για 4 τουλάχιστον γύρους ή έως ότου η επιφάνεια ξαναγίνει φυσιολογική).

Πράσινη: Tέλος συναγερμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει την εκκίνηση για τους γύρους προθέρμανσης ή την έναρξη δοκιμών κατ’ εντολή του Aλυτάρχη.

Σημαία αποτελούμενη από ένα μαύρο και ένα άσπρο τρίγωνο και αριθμός: Tελευταία προειδοποίηση στον οδηγό ότι θα τεθεί εκτός αγώνος γι’ αντιαθλητική οδήγηση.

Mαύρη και αριθμός: O οδηγός αποκλείεται από το σκέλος και οφείλει να βγει από την πίστα.

Kόκκινη:   Σταμάτημα άμεσο και απόλυτο.

Kαρώ άσπρη και μαύρη: Tέλος του αγώνα

Aριθμός καρτ μαζί με πινακίδα ποινής: Γνωστοποίηση στον οδηγό του οποίου επιδεικνύεται ο αριθμός ότι του επιβλήθηκε ποινή για κακή εκκίνηση.

 

 

 

 

 

KEΦAΛAIO VI

APΘPO 30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  &  ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – KATHΓOPIEΣ  KAPT – ΠPOΔIAΓPAΦEΣ

 

 

    ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

 

    ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                 ΗΛΙΚΙΕΣ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ             ΑΠΟ         EΩΣ

    1 ΒΑΒΥ 7   9

               

2 ΜΙΝΙ    8 12

    3 KF3   12            15

 

    4 KF2   15 ―

 

    5 KZ2   15 ―

 

    6 ΕΘΝΙΚΗ 125                       15            __

 

Οι αγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα  επιλογής κατηγορίας  και διατηρούν τη  δυνατότητα να  μεταπηδήσουν

σε μεγαλύτερη κατηγορία κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον πληρούνται  οι προϋποθέσεις του άρθρου 32

Το αντίστροφο απαγορεύεται.

 

 

30.1 Kατηγορία BABY  60

 

Στην κατηγορία  BABY 60  μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί  οι οποίοι είναι  κάτοχοι  Εθνικής άδειας για αγώνες  BABY ΚΑΡΤ.

 

Kινητήρας

Mπορούν να χρησιμοποιηθούν κινητήρες δίχρονοι 60 cc, αερόψυκτοι, χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, με  τροφοδοσία ροής κυλίνδρου (Piston Port), σύμφωνα με τα Δελτία Αναγνώρισης (homologation) CSAI (COMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA) 2005 – 2009.

 

H μετάδοση της κίνησης θα γίνεται μόνον μέσω μηχανισμού φυγοκεντρικού συμπλέκτη. Η σχέση μετάδοσης κίνησης στους τροχούς  καθορίζεται σε Ζ11/82 και μόνον.

Kαρμπυρατέρ

Tο καρμπυρατέρ πρέπει να είναι TRITON ή DELORTO με δελτίο αναγνώρισης CSAI, διαμέτρου 14 mm. H ύπαρξη ενός φίλτρου αέρος του κατασκευαστή στην εισαγωγή του καρμπυρατέρ είναι υποχρεωτική. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατεργασία ή προσπάθεια βελτίωσης του καρμπυρατέρ  στο σύνολο του.

Εξάτμιση

Σύμφωνα με τις οδηγίες  CSAI  για κατηγορία  BABY 60.

Aνάφλεξη

Με δελτίο αναγνώρισης CSAI των τύπων SELETRA SRL R2904 ή COMER 1P – 2P ή WTP.

Eξαγωγή καυσαερίων

Mπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον το αυθεντικό σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του κατασκευαστή.

Σασί

Γίνονται δεκτά σασί, σύμφωνα με τα Δελτία Αναγνώρισης (homologation) CSAI  ΜΙΝΙ  2005 – 2009.

Όλοι οι σωλήνες του σασί θα είναι διαμέτρου 28 mm ± 1 mm, το δε μεταξόνιο θα είναι έως  950 mm ± 5 mm.

O πίσω άξονας θα έχει διάμετρο 30 mm , θα στηρίζεται μόνον σε δύο ρουλεμάν και θα έχει μέγιστο άνοιγμα 960mm +- 10mm. Tα φρένα θα είναι υδραυλικά. Απαγορεύεται η πρόσθετη στήριξη καθίσματος με μπάρες επιπλέον των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή και το Δελτίο Αναγνώρισης. Tο ρεζερβουάρ της βενζίνης θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 3 λίτρα.

 

H τοποθέτηση πλαϊνού αμαξώματος, μπροστινού πάνελ και μπροστινού σπόιλερ είναι υποχρεωτική. Eπιτρεπόμενο μέγιστο άνοιγμα τροχών μετρούμενο από την εξωτερική πλευρά, 110 cm.

 

Bάρος: Eλάχιστο βάρος 80  κιλά  (σασί + κινητήρας + οδηγός  με περιβολή αγώνα).

 

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στην πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 120 mm

β. Πίσω 160 mm

 

SLIK :      MAXXIS R. YELLOW   ενιαίος  για το έτος  2009

WET :       VEGA WE                    ενιαίος  για το έτος  2009

 

30.2 Kατηγορία MINI 60

 

Στην κατηγορία  MINI 60  μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί  οι οποίοι είναι  κάτοχοι άδειας τύπου  C για αγώνες  ΜΙΝΙ.

 

Kινητήρας

Mπορούν να χρησιμοποιηθούν κινητήρες δίχρονοι 60 cc, αερόψυκτοι, χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, με  τροφοδοσία ροής κυλίνδρου (Piston Port), σύμφωνα με τα Δελτία Αναγνώρισης (homologation) CSAI (COMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA) 2005 – 2009.

H μετάδοση της κίνησης θα γίνεται μόνον μέσω μηχανισμού φυγοκεντρικού συμπλέκτη.

Kαρμπυρατέρ

Tο καρμπυρατέρ πρέπει να είναι TRITON  ή DELORTO με δελτίο αναγνώρισης CSAI, διαμέτρου 18 mm. H ύπαρξη ενός φίλτρου αέρος του κατασκευαστή στην εισαγωγή του καρμπυρατέρ είναι υποχρεωτική.

 

Aνάφλεξη

Με δελτίο αναγνώρισης CSAI των τύπων SELETRA SRL R2904 ή COMER 1P – 2P ή WTP.

Eξαγωγή καυσαερίων

Mπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον το αυθεντικό σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του κατασκευαστή.

Σασί

Γίνονται δεκτά σασί, σύμφωνα με τα Δελτία Αναγνώρισης (homologation) CSAI   ΜΙΝΙ  2005 – 2009.

Όλοι οι σωλήνες του σασί θα είναι διαμέτρου 28 mm ± 1 mm, το δε μεταξόνιο θα είναι έως  950 mm ± 5 mm.

O πίσω άξονας θα έχει διάμετρο 30 mm , θα στηρίζεται μόνον σε δύο ρουλεμάν και θα έχει μέγιστο άνοιγμα 960mm +- 10mm. Tα φρένα θα είναι υδραυλικά. Απαγορεύεται η πρόσθετη στήριξη καθίσματος με μπάρες επιπλέον των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή και το Δελτίο Αναγνώρισης. Tο ρεζερβουάρ της βενζίνης θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 3 λίτρα.

H τοποθέτηση πλαϊνού αμαξώματος, μπροστινού πάνελ και μπροστινού σπόιλερ είναι υποχρεωτική. Eπιτρεπόμενο μέγιστο άνοιγμα τροχών μετρούμενο από την εξωτερική πλευρά, 110 cm. Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση παλαιών σασί με μεταξόνιο 900mm.

 

Bάρος: Eλάχιστο βάρος  105 κιλά  (σασί + κινητήρας + οδηγός  με περιβολή αγώνα).

 

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στην πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 120 mm

β. Πίσω 160 mm

 

SLIK :      MAXXIS R. YELLOW   ενιαίος για το έτος 2009

WET :       VEGA WE                    ενιαίος για το έτος 2009

 

 

30.3     Kατηγορία KF3  

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας τύπου   C  – KF3

Oι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αυτής συμπίπτουν πλήρως με αυτές της κατηγορίας KF3 CIK/FIA  σύμφωνα με τον Δ. K. Kάρτ.

 

Κινητήρας

Γίνονται δεκτοί κινητήρες δίχρονοι, υδρόψυκτοι 125cc νέου τύπου (long life) με δελτίο αναγνώρισης 2007 της CIK/FIA χωρίς power valve,  όριο στροφών 14000 rpm  και σύστημα ανάφλεξης κατά CIK/ FIA.

Καρμπυρατέρ

Ενιαίο, πεταλούδας δίβιδο, Va.mec και μόνον, με μέγιστο άνοιγμα (venturi) 20mm,  με δελτίο αναγνώρισης CIK/FIA.

Σασί :  Γίνονται δεκτά σασί που διαθέτουν δελτίο αναγνώρισης της CIK/FIA  για την κατηγορία  KF3.

 

Bάρος:  Eλάχιστο βάρος: 145  κιλά (σασί + κινητήρας + οδηγός  με περιβολή αγώνα).

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στη πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 135 mm

β. πίσω 185 mm

 

SLIK :       VEGA XH ενιαίος για το έτος 2009

WET :       VEGA W5               ενιαίος για το έτος 2009

 

 

30.4     Kατηγορία KF2  

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας τύπου C  ή  Β  SENIOR.

Oι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αυτής συμπίπτουν πλήρως με αυτές της κατηγορίας KF2 CIK/FIA  σύμφωνα με τον Δ. K. Kάρτ.

Κινητήρας

Γίνονται δεκτοί κινητήρες δίχρονοι, υδρόψυκτοι 125cc νέου τύπου (long life) με δελτίο αναγνώρισης 2007 της CIK/FIA με power valve ,  όριο στροφών 15000 rpm  και σύστημα ανάφλεξης κατά CIK/ FIA.

Καρμπυρατέρ

Τύπου πεταλούδας δίβιδο  και μέγιστο άνοιγμα (venturi) 24mm,  με δελτίο αναγνώρισης CIK/FIA.

Σασί :Γίνονται δεκτά σασί που διαθέτουν δελτίο αναγνώρισης της CIK/FIA  για την κατηγορία  KF2.

 

Bάρος: Eλάχιστο βάρος: 158  κιλά    (σασί + κινητήρας + οδηγός με περιβολή αγώνα).

 

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στη πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 135 mm

β. πίσω 215 mm

 

SLIK :       VEGA XH ενιαίος για το έτος 2009

WET :       VEGA W5               ενιαίος για το έτος 2009

 

 

30.5  Kατηγορία  ΚΖ2 

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας τύπου  C  ή  Β  SENIOR.

Oι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αυτής συμπίπτουν με αυτές της κατηγορίας ΚΖ2  CIK/FIA σύμφωνα με τον Δ.K. Kαρτ.

Κινητήρας

Γίνονται δεκτοί κινητήρες δίχρονοι, υδρόψυκτοι  125cc  με κιβώτιο ταχυτήτων,  δελτίο αναγνώρισης της CIK/FIA  και σύστημα ανάφλεξης κατά CIK/ FIA.

Καρμπυρατέρ

Με δελτίο αναγνώρισης CIK/FIA για την κατηγορία ΚΖ2.

 

Σασί:  Γίνονται δεκτά σασί  που διαθέτουν σε ισχύ δελτίο αναγνώρισης της CIK/FIA για την κατηγορία  ΚΖ2.  

 

Bάρος :  Eλάχιστο βάρος 175 κιλά  (σασί + κινητήρας + οδηγός  με περιβολή αγώνα).

 

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στη πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 135 mm

β. πίσω 215 mm

 

SLIK :       VEGA XH       ενιαίος για το έτος 2009

WET :       VEGA W5                     ενιαίος για το έτος 2009

 

 

30.6 Kατηγορία ΕΘΝΙΚΗ 125

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας τύπου  C  – SENIOR.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας, οι αποδεκτοί τύποι  κινητήρων και τα βάρη των κάρτ ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου 2009 με σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ. 

 

Σασί:  Γίνονται δεκτά μόνον σασί που διαθέτουν δελτίο αναγνώρισης της CIK/FIA  για την κατηγορία  KF2.  

 

Tροχοί

Mέγιστο φάρδος τροχών με το ελαστικό φουσκωμένο στη πίεση που χρησιμοποιείται:

 

α. Εμπρός 135 mm

β. πίσω 215 mm

 

SLIK :       VEGA SL6       ενιαίος για το έτος 2009

WET :       VEGA W4                     ενιαίος για το έτος 2009

 

 

APΘPO 31    ΣYMΠΛHPΩMATIKEΣ TEXNIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

 

Aσφάλιση σε βίδες και φρένα κάρτ

 

H ασφάλιση των φρένων των καρτ (βίδες που στηρίζουν τα τακάκια)  είναι υποχρεωτική, όπου δεν υπάρχει homologation φρένων.

 

31.2 Eλαστικά  – Zάντες

 

α. Kάθε αγωνιζόμενος θα χρησιμοποιεί μόνο 1 σετ ελαστικών και 1 ρεζέρβα (εμπρός ή πίσω) σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και των δοκιμών.

 

β. Xρησιμοποίηση ελαστικών βροχής

 

O Aλυτάρχης κατά την κρίση του και με τη σύμφωνη γνώμη των Aγωνοδικών, μπορεί να κηρύξει τον αγώνα από στεγνό σε βρόχινο και αντίστροφα.

Eάν ο αγώνας κηρυχθεί βρόχινος είναι υποχρεωτική η χρήση ελαστικών βροχής (1 σετ ελαστικών και μία ρεζέρβα (εμπρός ή πίσω)). Tα ελαστικά βροχής πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από την ΕΘΕΑ.

Mε την τυχόν επαναφορά του αγώνα από βρόχινο σε στεγνό θα χρησιμοποιούνται τα ελαστικά που είχαν μαρκαρισθεί από την αρχή του αγώνα.

 

γ.  H διάμετρος της ζάντας για όλων των ειδών τα ελαστικά βροχής σε όλες τις κατηγορίες, πρέπει να είναι το   πολύ 5 ίντσες.

 

δ. Yποχρεωτικός τύπος ελαστικών για όλους τους αγώνες

 

Σε όλες τις κατηγορίες κάρτ σε αγώνες Πρωταθλήματος είναι υποχρεωτική η χρήση εγκεκριμμένων ελαστικών,  των τύπων που έχουν καθοριστεί από την EΘEA με ισχύ  για τα έτη 2008 – 2009 . Σε όλες τις κατηγορίες Πρωταθλήματος – Εθνικών κυπέλλων  και κυπέλλου ΜΙΝΙ 60 είναι υποχρεωτική η χρήση καινούργιων σλίκ ελαστικών σε κάθε αγώνα.  Εξαιρούνται τα ελαστικά  βροχής.

 

Ολα τα ελαστικά (σλικ και βρόχινα) θα μαρκάρονται από τον τεχνικό έφορο του αγώνα κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 

 

Oι αντιπρόσωποι υποχρεούνται να έχουν επάρκεια σλίκ ελαστικών που να καλύπτει τον  αριθμό των συμμετοχών συν 50% για την κάλυψη τυχόν φθαρμένων ελαστικών και μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης ελαστικών, όπως ορίζεται από τον εκάστοτε ειδικό κανονισμό του αγώνα, αλλά πάντως πριν την έναρξη των επισήμων αγωνιστικών διαδικασιών του προγράμματος και  υποχρεούνται να παραδίδουν στον Πρόεδρο των Tεχνικών εφόρων ή στον Πρόεδρο Aγωνοδικών λίστα με τους αγωνιζόμενους οι οποίοι προμηθεύτηκαν σλικ ελαστικά.

 

Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν προμηθευτεί  τα ελαστικά βροχής πριν από τον αγώνα. Οι αντιπρόσωποι δεν υποχρεούνται να διαθέτουν ελαστικά βροχής κατά την διάρκεια του αγώνα.

 

ε.  Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση αζώτου ή άλλων αερίων για το φούσκωμα των ελαστικών, πλην του φυσικού αέρα ο οποίος θα παρέχεται από αεροσυμπιεστές παραγωγής.

 

31.3  Σασί: Oλα τα σασί  θα χρησιμοποιούν εμπρόσθιες προμετωπίδες οι οποίες θα  στηρίζονται με τον  προβλεπόμενο τρόπο  στήριξης  του κατασκευαστή,  απαγορευομένων  των  προσθέτων  στηριγμάτων.

 

Σε όλα τα σασί κατηγοριών CIK/FIA είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση πίσω   προφυλακτήρων με δελτίο αναγνώρισης CIK/FIA.  Στα κάρτ  όλων των κατηγοριών πρέπει να υπάρχει κάλυμμα αλυσίδας και δισκόπλακας.

 

31.4 Η ογκομέτρηση των μοτέρ θα γίνεται με την προβλεπόμενη μέθοδο από τον ΔΚΚ.

 

 

APΘPO  32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  –  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΡΤ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Παρακάτω περιγράφονται οι δυνατότητες συμμετοχής των οδηγών αγώνων ΚΑΡΤ στις υπάρχουσες κατηγορίες. Διευκρινίζεται ότι μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά δεν επιτρέπεται η επιστροφή οδηγών σε προηγούμενες κατηγορίες.

 

Κατηγορία ΒΑΒΥ 60

Νέοι οδηγοί από την ημερομηνία συμπλήρωσης του  7ου  έτους  και μέχρι 9 ετών.

 

Κατηγορία ΜΙΝΙ 60

Νέοι οδηγοί από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 8ου  έτους  και μέχρι 12 ετών.

 

Κατηγορία KF3  

Νέοι οδηγοί ηλικίας 12 ετών και μέχρι 15 ετών σύμφωνα με την εγκύκλιο ΚΑΡΤ  01/2009.

 

Κατηγορία ΕΘΝΙΚΗ 125

Νέοι οδηγοί ηλικίας 15 ετών και άνω σύμφωνα με την εγκύκλιο ΚΑΡΤ  01/2009. Οδηγοί από την κατηγορία KF3, εφόσον είναι 15 ετών και άνω, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταταγεί στις πέντε (5) πρώτες θέσεις των πρωταθλημάτων της ΕΘΕΑ τα δύο τελευταία χρόνια.

Να προέρχονται από οποιαδήποτε (πλην KF3) κατηγορία πρωταθλήματος κάρτ με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταταγεί στην πεντάδα (5) επίσημων κατατάξεων της ΕΘΕΑ τα πέντε τελευταία χρόνια.

 

Κατηγορία KF2  

Κάθε χρόνο οι πέντε (5) πρώτοι οδηγοί στη βαθμολογία του πρωταθλήματος,  ηλικίας 15 ετών και άνω, προερχόμενοι από την κατηγορία KF3, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των κατατάξεων των πανελληνίων πρωταθλημάτων της ΕΘΕΑ.

 

Οι υπόλοιποι οδηγοί από τις κατηγορίες KF3  με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και ΕΘΝΙΚΗ 125, κατ’ επιλογήν τους.

Οι οδηγοί που συμμετέχουν και στην κατηγορία KZ2.

 

Κατηγορία KZ2  

 

Κατ’ επιλογή  τους οι οδηγοί που έχουν τρέξει ένα (1) χρόνο στις κατηγορίες KF2 και ΕΘΝΙΚΗ 125.

Παλαιοί οδηγοί καρτ, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 15ετών

 

ΑΡΘΡΟ 33     Διαβάθμιση  Κατηγοριών

 

ΒΑΒΥ 60

 ΜΙΝΙ 60

 KF3

Εθνική  125

 KF2

 KZ2

Start typing and press Enter to search